Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Wommels, 25-09-2019

De winnaars v.l.n.r Gooitzen Roorda, Jan Kwast, Leendert Terpstra en Jan Sipma.

Geweldige kaatsdag in Wommels.

Met bijna 100 kaatsers op de lijst werd in Wommels de laatste veldpartij gespeeld voor de 55+. De organisatie had groot uitgepakt en deze partij als jubileum partij bestempeld voor de bijna 25 jaar bestaande Commissie 55+ die deze partijen organiseert.  (De echte grote jubileumpartij wordt op 18 december in de Trije gehouden.)
Door een groot aantal sponsors waren naast de kransen, maar liefst 45 prijzen beschikbaar gesteld. Hiervan 25 voor de winnaars en 20 strooiprijzen die gedurende de dag weg gegeven werden bij een zitbal. Dit betekende dat aan het einde van de dag ook de kaatsers met 18 eersten voor een boodschappentas op konden halen bij de organisatie van deze partij.

Gelukkig waren deze dag de weergoden ons beter gezind dan 2 weken terug want met uitzondering van een beetje motregen hadden we prachtig kaatsweer. Doordat er ook vlot werd door gekaatst konden omstreeks half vijf de prijzen worden uitgereikt door de bekende Nederlander Habtuma de Hoop.
Echter werd eerst de Commissie 55+ in het zonnetje gezet en verrast met een bloemetje en een fles wijn. Voor de al 25 jaar voorzitter zijnde Piet Bosgraaf was zelfs een krans weggelegd. Met het bekende ‘krupke’werd hem deze door Anne Brouwer omgehangen.

Voorzitter Piet Bosgraaf ontvangt de krans.

De hoofdprijzen waren deze dag voor Gooitzen Roorda, Leendert Terpstra , Jan Sipma en Jan Kwast. Jan Kwast ontving tevens de wisselbokaal als dagwinnaar met 21 eersten voor en maar 5 tegen. Volkomen terecht want naast 3 partijen in zijn eigen klasse speelde Jan Kwast ook nog eens  deels 2 partijen in een klasse hoger!!!

De uitslag was uiteindelijk:

A-klasse 1. Jan Sipma, Franeker (21-6 18-8)
2. Wybren van der Woud, Leeuwarden (21-6 18-14)
3. Anne Kramer, Sneek (21-7)
4. Oeds de Roos, Menaldum (21-7)
5. Ynze Stienstra, Baijum (21-8)
6. Jan Sijtsinga, Heerenveen (21-8)
7. Jan de Boer, Bolsward (21-9)
8. Roel Sijbesma, Easterein (18-9)
B-klasse 1. Gooitzen Roorda, Vrouwenparochie (21-6 18-12)
1. Leendert Terpstra, Sneek (21-6 18-12)
2. Hans Hilarides, St. Jacobiparochie (21-8)
3. Wybe Ydema, Gytsjerk (21-9)
4. jan Meyer, Burgum (21-12)
5. Piet Zijlstra, Scharnegoutum (21-13)
6. Jan Boorsma, Menaldum (19-8)
7. Daan Groen, Hallum (19-11)
8. Wim Jousma, Tietjerk (19-11)
9. Sjirk Overal, Oldenbroek (19-14)
10. Kees Sikkema, Dronten (18-11)
11. G. Staphorsius, (18-15)
C-klasse 1. Jan Kwast, Harlingen (21-5) tevens dagwinnaar
2. Jan de |Jong, Dronrijp (21-7)
3. A. Roskamp (21-9)
4. Hilbrand Schuurmans, Bolsward (19-11)
5. Henk de Vries, IJlst (18-14)
6. Wybren Poelstra (18-16)
7. Willem de Vries, Franeker (18-17)

De volgende wedstrijd is op 9 oktober a.s. in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Wat foto’s van deze dag:

 

Scroll naar boven