Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Wommels, 23 september 2020

De winnaars v.l.n.r. Age van der Goot, J. de Graaf en G. Dijkstra.

Weer een geslaagde afsluiting.

Het begint bijna een traditie te worden voor de 55+ om het veldseizoen af te sluiten in Wommels. Waar een week eerder de jeugd nog streed om de prijzen bij de Freule, waren het nu 103 kaatsers van 55+ en ouder. Bijna 20 ‘gast’ spelers hadden zich opgegeven waarvan een aantal ook in de prijzen vielen en zelfs met de wisseltrofee naar huis gingen. Het weer begon wat miezerig maar al snel brak een heerlijk zonnetje door. Alleen ’s -middags viel er een buitje maar verder fantastisch kaatsweer. Door de Ondernemersvereniging Wommels-Easterein, Jumbo Wommels, Brouwer Schilders, Jimba, Germ Hallema en de KF Wommels waren vele prijzen beschikbaar gesteld. Maar liefst 25 prijzen voor de winnaars en vele kleine strooiprijzen waarvoor tijdens de partijen gestreden kon worden. Zo voelen zelf een klein aantal kaatsers met 18 punten in de prijzen.

De wisselbeker ging dit jaar naar J. de Graaf in de B-klasse, met slechts 4 eersten tegen.
Er volgen nog foto’s van Lieuwe Bosch en Henk Bootsma.

De volgende wedstrijd is op 7 oktober 2020 in De Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Hieronder de uitslag met alle deelnemers:

A-KLASSE 1 Age van der Goot Goënga 21 9
  2 Jan  Houwer Bolsward 21 11
  3 Gerrit  Otter Goutum 21 11
  4 Hans  Hilarides St. Jacobiparochie 21 12
  5 Anne  Siderius Boazum 20 14
  6 Sjouke de Groot Oosterlittens 19 8
  7 Jan de Jong Menaldum 19 9
  8 Ludwig  Seerden Franeker 19 11
  9 E.  Heins   18 8
  10 Wibe  Hoitenga Boazum 18 13
  11 Siebe  Tolsma Winsum 18 13
  12 Jan de Boer Bolsward 17 8
  13 Oeds de Roos Menaldum 17 13
  14 Roel  Sijbesma Easterein 17 13
  15 Germ de Graaf Holwerd 17 14
  16 Jan  Feenstra Winsum  (Fr) 16 7
  17 Sikke  Koster Dokkum 16 11
  18 Nanning  Seepma Harkema 15 11
  19 Eddy van der Lei Leeuwarden 15 12
  20 Germ  Hallema Jorwert 15 14
  21 Jan  Sijtsinga Heerenveen 15 14
  22 Lieuwe  Bosch Tzum 15 15
  23 Jan  Tuinier Makkum 14 13
  24 Oeds  Broersma Witmarsum 14 16
  25 Tjeerd  Bouma Leeuwarden 13 15
  26 Jan  Hoekstra Leeuwarden 12 12
  27 Ynze  Stienstra Baaium 12 13
  28 Wybren van der Woud Leeuwarden 12 15
  29 R.  Vellinga   11 13
  30 Reinder  Koops Emmen 11 15
  31 Andries  Idzerda Goutum 11 17
  32 Ron  Oortwijn Zwolle 11 17
  33 Piet  Stellingwerf Harlingen 11 18
  34 Thijs  Houtsma Westhoek 10 13
  35 Joop  Bootsma Reahûs 10 14
  36 Anne  Brouwer Wommels 10 16
  37 Henk  Porte Leeuwarden 10 16
  38 A.  Eringa   10 18
  39 Jelle de Boer Wommels 8 18
  40 Ale  Mosselman Goutum 8 18
B-KLASSE 1 J. de Graaf   21 4
  2 T.  Sietsma   21 7
  3 Jan  Faber Witmarsum 21 8
  4 Eeltje  Wiersma Berltsum 21 8
  5 Harke  Anema Witmarsum 21 11
  6 Sjirk  Overal Oldenbroek 20 10
  7 Jan  Oosterhaven Franeker 19 11
  8 Gerke  Draaisma Stiens 19 12
  9 G. de Boer   18 12
  10 Auke  Kuiken St. Jacobiparochie 18 16
  11 Lieuwe  Visser Franeker 17 9
  12 Piet  Zijlstra Scharnegoutum 17 10
  13 Peter  Siemensma Bolsward 17 11
  14 Johan van der Veen Oentsjerk 17 12
  15 Siete  Wassenaar Minnertsga 17 13
  16 Anne  Dijkstra Leeuwarden 17 15
  17 Kees  Sikkema Dronten 16 10
  18 Theun  Hoekstra Leeuwarden 16 11
  19 Dirk  Wiersma Marssum 16 11
  20 Douwe  Broersma Midlum 16 12
  21 A.  Dijkstra   15 16
  22 Rienk de Groot Leeuwarden 14 15
  23 Rienk  Rienks Beetgumermolen 14 15
  24 Jelle  Goudberg Franeker 14 16
  25 Nanne  Tigchelaar Achlum 14 17
  26 Jan  Boorsma Menaldum 13 14
  27 Gooitzen  Roorda Vrouwenparochie 13 15
  28 Frans  Alberda Harlingen 13 17
  29 Freek  Kuipers Drachten 12 13
  30 Leendert  Terpstra Sneek 12 13
  31 Kees de Groot Leeuwarden 12 14
  32 Joh.  Monsma   12 16
  33 Jan  Veenstra Apeldoorn 12 17
  34 Sjoerd  Feenstra   11 18
  35 Tsjeard  Harkema Spannum 9 15
  36 Henk  Bloemsma Ijsselmuiden 8 10
  37 Teake  Koster Harlingen 8 18
  38 Wieger  Boonstra Heerenveen 7 18
  39 Anne  Kramer Sneek 7 18
  40 Daan  Groen Hallum 6 18
C-KLASSE 1 G.  Dijkstra   21 11
  2 D.  Monsma   21 13
  3 Jan de Ridder Tolbert 20 13
  4 Jolly  Dooper Oentsjerk 19 13
  5 Martinus van der Meer Witmarsum 18 12
  6 Jan  Bootsma Wommels 18 14
  7 Heinz  Palsma Sexbierum 18 14
  8 Willem de Vries Franeker 18 14
  9 Sjoerd  Nicolai Witmarsum 18 15
  10 Anne  Baarda Menaldum 17 11
  11 Guus de Vries Leeuwarden 17 11
  12 Jaap  Zondervan Menaldum 17 15
  13 Pieter  Bouma Joure 15 13
  14 Rein  Seerden Sneek 15 16
  15 Jan  Kwast Harlingen 14 13
  16 Hein  Nijdam Franeker 13 15
  17 Jan  Hoekstra Giekerk 13 16
  18 Piet  Bosgraaf Drachten 13 17
  19 Tj.  Goslinga   13 18
  20 Koop  Scholten De Wylgen 12 14
  21 E. van der Ommen   12 16
  22 H.  Kooistra   9 12
  23 Lieuwe  Meijer Minnertsga 7 18
Scroll naar boven