Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Wommels, 22 september 2021

De winnaars v.l.n.r. Piet Stellingwerf, Harmen Gerbrandy (dagwinnaar) en Jan Kwast.

Afsluiting van het veldseizoen in Wommels voor de 55+.
Al bijna een traditie aan het worden. De laatste kaatspartij van het zomerseizoen in Wommels. Dat het daar altijd goed geregeld is en er flink gesponsord wordt blijkt wel uit het grote aantal deelnemers. Er waren 108 kaatsers naar het prachtig gelegen veld in Wommels gekomen om te strijden om liefst 50 prijzen, waarvan 20 prijzen als strooiprijzen werden ingezet gedurende alle partijen. Met bijvoorbeeld een bovenslag of zitbal was een strooiprijs te winnen na het luiden van de bel. Daar bovenop de wisselbeker voor de winnaar van de dag met de meeste eersten voor en de minste eersten tegen.
Nadat alle partijen onder prachtige weersomstandigheden waren afgewerkt, konden de prijzen worden uitgereikt aan onderstaande kaatsers. Het werd door het grote aantal parturen wel een latertje zodat pas tegen zessen een eind kwam aan deze prachtige dag.
Dit jaar ging de wisselbeker naar Harmen Gerbrandy. Met slechts 3 tegen eersten ging de beker met de grote oren naar Warns.

A-klasse
1. Piet Stellingwerf, Harlingen
2. Eddy Sjollema, Harlingen
3. Wybren van der Woud, Leeuwarden
4. Germ de Graaf, Holwerd
5. Jan Sipma, Franeker
6. H. Eringa
7. Johannes Siegersma, Berlikum
8. Nanning Seepma, Harkema
9. Jan Sijtsinga, Heerenveen
10. Joop Bootsma, Reahûs
11. Anne Siderius, Boazum
12. Ferdinand van der Werf, Joure
13. Jan Hoekstra, Leeuwarden
14. Age van der Goot, Goënga
15. Siebe van Loon, Heerenveen
16. Roel Sijbesma, Oosterend

B-klasse
1. Harmen Gerbrandy, Warns
2. Gerben Staphorsius, Dronten
3. G. Dijkstra
4. Jan Faber, Witmarsum
5. Oeds de Roos, Menaldum
6. Johan van der Veen, Oentsjerk
7. Rienk Rienks, Beetgumermolen
8. Bert Veldman, Bolsward
9. Wieger Boonstra, Heerenveen
10. Jan Veenstra, Apeldoorn

C-klasse
1. Jan Kwast, Harlingen
2. Jan Hoekstra, Giekerk
3. Anne Baarda, Menaldum
4. Anne Sybesma, Akkrum

De volgende wedstrijd is op 6 oktober a.s. in De Trije in Franeker. I.v.m. de nieuwe Corona maatregelen gelden er restricties voor toegang tot de kantine van de Trije. Via de website geven we binnenkort meer informatie.

Scroll naar boven