Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Krans
Otter, Gerrit Goutum
201
358
Veen, van der Johan Gytsjerk
197
352
Boorsma, Jan Menaldum
183
329
Wiersma, Eeltje Berltsum
187
325
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
185
301
Veenstra, Jan Apeldoorn
195
298
Seerden, Ludwig Franeker
133
294
Broersma, Oeds Witmarsum
179
294
Anema, Harke Witmarsum
169
289
10  Baarda, Anne Menaldum
167
283
11  Jong, de Jan Menaldum
188
279
12  Veldman, Bert Bolsward
165
265
13  Mosselman, Ale Goutum
186
260
14  Porte, Henk Leeuwarden
188
258
15  Hallema, Germ Jorwert
172
255
16  Bosgraaf, Piet Drachten
192
254
17  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
181
252
18  Kwast, Jan Harlingen
129
250
19  Althof, Auke Dongjum
174
249
20  Sijbesma, Roel Easterein
135
248
21  Sikkema, Kees Dronten
176
244
22  Brouwer, Anne Wommels
159
236
23  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
163
236
24  Siemensma, Peter Bolsward
149
235
25  Wassenaar, Siete Minnertsga
150
235
26  Stellingwerf, Piet Harlingen
140
233
27  Roos, de Oeds Menaldum
166
231
28  Goudberg, Jelle Franeker
151
230
29  Groot, de Piet Midlum
167
230
30  Goot, van der Age Goënga
140
227
31  Meer, van der Martinus Witmarsum
150
227
32  Kuipers, Freek Drachten
162
227
33  Seerden, Rein Sneek
163
222
34  Jousma, Wim Tietjerk
140
220
35  Bergsma, Pieter Gytsjerk
154
218
36  Palsma, Heinz Sexbierum
160
217
37  Bootsma, Jan Wommels
129
212
38  Tuinier, Jan Makkum
148
212
39  Dooper, Jolly Oentsjerk
142
211
40  Houwer, Jan Bolsward
132
209
41  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
133
207
42  Koster, Teake Harlingen
189
203
43  Kramer, Anne Sneek
146
202
44  Broersma, Douwe Midlum
138
199
45  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
121
198
46  Tigchelaar, Nanne Achlum
140
198
47  Overal, Sjirk Oldenbroek
127
195
48  Stienstra, Ynze Baaium
130
195
49  Hoekstra, Jan Gytsjerk
153
195
50  Siderius, Sieger Dronten
135
194
51  Postma, Klaas Heerenveen
103
192
52  Bierma, Piet Dronten
146
189
53  Groen, Daan Hallum
159
188
54  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
136
186
55  Rienks, Rienk Beetgumermolen
124
184
56  Bosch, Lieuwe Tzum
102
183
57  Voogd, Gerard Harlingen
120
182
58  Boonstra, Wieger Heerenveen
124
172
59  Zuiderhof, Tom Harlingen
100
169
60  Jong, de Bert Drachten
123
169
61  Zondervan, Jaap Menaldum
84
168
62  Hinrichs, Johannes Harlingen
102
165
63  Werf, van der Anne Sneek
114
164
64  Woud, van der Wybren Leeuwarden
119
164
65  Koster, Sikke Dokkum
125
164
66  Jong, de Jan Dronryp
92
163
67  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
93
163
68  Lei, van der Eddy Leeuwarden
108
163
69  Oudendag, Harry Sneek
99
157
70  Idzerda, Andries Goutum
146
157
71  Hoekstra, Theun Leeuwarden
100
155
72  Herrema, Sjouke Hoorn
97
154
73  Koops, Reinder Emmen
100
154
74  Spoelstra, Jan Franeker
107
154
75  Kamstra, Durk Franeker
85
153
76  Vries, de Willem Franeker
102
152
77  Wiersma, Dirk Marssum
108
152
78  Nijdam, Hein Franeker
111
150
79  Bootsma, Henk De Knipe
101
149
80  Bootsma, Joop Reahûs
112
149
81  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
85
148
82  Alberda, Frans Harlingen
85
147
83  Bouma, Pieter Joure
100
143
84  Sijtsinga, Jan Heerenveen
91
142
85  Velsma, Jelle Tzummarum
79
135
86  Boer, de Jelle Wommels
88
135
87  Hoekstra, Jan Leeuwarden
87
133
88  Ridder, de Jan Tolbert
79
130
89  Vries, de Henk IJlst
96
129
90  Vries, de Guus Leeuwarden
75
127
91  Berkepas, Siep Balk
82
127
92  Weiland, Hendrik Koarnjum
106
127
93  Kuipers, Roel Koarnjum
111
127
94  Meijer, Lieuwe Minnertsga
74
126
95  Bruinsma, Jan Heerenveen
80
126
96  Jousma, Bouke Menaldum
64
124
97  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
82
122
98  Zijlstra, Roel Menaldum
72
120
99  Groot, de Rienk Leeuwarden
75
120
100  Dijkstra, Anne Leeuwarden
82
120
101  Brandsma, Jan Grijpskerk
83
117
102  Noordbruis, Henk Marssum
92
117
103  Limburg, Bart Wolvega
74
116
104  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
105  Smit, Theo Franeker
62
113
106  Feenstra, Sjoerd Dronten
88
113
107  Scholten, Koop De Wylgen
80
111
108  Terpstra, Leendert Sneek
74
109
109  Hallema, Monte Franeker
73
108
110  Vlieger, Rick Harlingen
63
106
111  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
74
106
112  Gillebaard, Andries Heerenveen
86
104
113  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
71
102
114  Braaksma, Hielke Emmen
61
100
115  Engbrenghof, Andries Franeker
65
100
116  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
69
98
117  Leij, van der Daam Dronrijp
73
97
118  Graaf, de Germ Noardburgum
58
91
119  Idema, Wybe Gytsjerk
50
90
120  Visser, Lieuwe Franeker
53
87
121  Sybesma, Anne Akkrum
53
87
122  Zee, van der Siebe Lelystad
60
86
123  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
124  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
125  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
126  Helfrich, Catherinus Grou
55
81
127  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
66
81
128  Jellema, Sicco Wommels
48
80
129  Vlas, de Jan Franeker
43
79
130  Wartena, Riens Burgum
46
79
131  Weg, bij de Gerrit Harlingen
63
78
132  Miedema, Lammert Diemen
51
75
133  Heeg, Evert Oosterlittens
45
73
134  Grijpstra, Simon Sebaldeburen
57
72
135  Hoogland, Roel Beetgumermolen
58
72
136  Sjollema, Eddy Harlingen
42
71
137  Postmus, Jan Leeuwarden
57
71
138  Steegstra, Meint Ferwerd
46
69
139  Sipma, Jan Franeker
32
68
140  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
54
68
141  Hoitenga, Wibe Boazum
59
67
142  Zee, van der Sipke Tzummarum
59
64
143  Harkema, Tsjeard Spannum
41
62
144  Herrema, Lou Slappeterp
40
58
145  Meijer, Jan Hurdegaryp
32
54
146  Vries, de Teade Franeker
39
54
147  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
148  Bekema, Johan Bolsward
33
52
149  Haan, de Jelle St. Annaparochie
36
52
150  Tamminga, Willem Franeker
50
52
151  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
36
51
152  Schaaf, van der Durk Stiens
28
49
153  Kramer, Klaas Dronrijp
30
47
154  Seepma, Nanning Harkema
23
46
155  Leest, van der Geert Stiens
26
42
156  Kramer, Ronald Dronrijp
27
42
157  Posthuma, Bauke Folsgare
29
42
158  Postmus, Frans Hitzum
29
41
159  Boer, de Jan Bolsward
27
38
160  Loon, van Siebe Heerenveen
21
37
161  Groot, de Sjouke Oosterlittens
27
37
162  Wortman, Joop Joure
16
36
163  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
26
36
164  Twerda, Tom Putten
22
35
165  Cuttress, Wayne Tzummarum
19
32
166  Oudendag, Johannes Arum
22
31
167  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
168  Kwast, Peter Harlingen
22
31
169  Houtsma, Thijs Westhoek
23
31
170  Dantuma, Sikke Driezum
23
30
171  Mulder, Henk Dronryp
19
29
172  Graaf, de Johan Wommels
23
29
173  Knol, Cor Bolsward
25
29
174  Meulen, van der Marten Leeuwarden
23
28
175  Roosjen, Gerard Leeuwarden
15
26
176  Tolsma, Siebe Winsum
13
25
177  Werf, van der Ferdinand Joure
15
25
178  Hoekstra, Geert Joure
16
25
179  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
19
25
180  Volbeda, Jan Sexbierum
24
25
181  Gerbrandy, Harmen Warns
17
24
182  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
183  Faber, Jan Witmarsum
13
22
184  Bosch, Jan Dokkum
13
22
185  Siderius, Anne Boazum
16
22
186  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
187  Miedema, Anno Stiens
9
21
188  Faber, Geert Minnertsga
10
21
189  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
190  Oortwijn, Ron Zwolle
15
21
191  Versnel, Maikel St. Annaparochie
16
21
192  Porte, Willem Oudehorne
15
20
193  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
194  Smid, Hilbrand Witmarsum
11
19
195  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
196  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
197  Groen, Dirk Franeker
16
18
198  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
199  Staphorsius, Gerben Dronten
11
17
200  Linden, van der Jan Amsterdam
13
17
201  Groot, de Kees Leeuwarden
11
16
202  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
203  Hempenius, Wijtze Harlingen
9
15
204  Haan, de Ieme Makkum
12
15
205  Dijkstra, Geert Oosterend
5
14
206  Dijkstra, Auke Waaxens
6
14
207  Siegersma, Johannes Berlikum
7
14
208  Oosterhaven, Jan Franeker
9
14
209  Pol, van der Jacob Franeker
12
14
210  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
211  Keizer, Piet St. Annaparochie
7
13
212  Sietsma, Tjalling Hilaard
9
13
213  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
214  Goudberg, Jouke Katlijk
14
13
215  Bruinsma, Karst Menaldum
9
12
216  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
217  Eringa, Auke Wommels
9
11
218  Schaap, Joost Tirns
13
11
219  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
220  Homminga, Hans Joure
7
10
221  Nagel, Jetze Makkum
11
10
222  Jansma, Henk Damwâld
4
9
223  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
224  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
225  Peterson, Henk Damwâld
8
9
226  Ommen, van Aize NN
5
8
227  Bootsma, Albert Creil
5
8
228  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
229  Goslinga, Sj. Witmarsum
6
8
230  Kooi, van der Keimpe Munein
6
8
231  Raukema, H Winsum
6
8
232  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
233  Nauta, Albert Bitgum
3
7
234  Miedema, Hessel Balk
4
7
235  Boersma, Jappie Sneek
4
7
236  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
4
7
237  Woppenkamp, Henk Hauwert
5
7
238  Bauer, Uco Leeuwarden
5
7
239  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
240  Goot, van der Joop Hommerts
7
7
241  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
242  Monsma, Johannes Burgwerd
10
7
243  Draijer, Theo Tzummarum
3
6
244  Eringa, Hendrik Spannum
3
6
245  Wierstra, Douwe Holwerd
3
6
246  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
247  Deelstra, Henk Franeker
5
6
248  Span, Albert Koarnjum
6
6
249  Leenstra, R. Heerenveen
2
5
250  Haan, de Auke Sexbierum
3
5
251  Sietsma, Piet Tzum
3
5
252  Leijenaar, Douwe Bolsward
4
5
253  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
254  Mienstra, Henk Heerenveen
2
4
255  Kooistra, H. NN
3
4
256  Diekman, Hans Leeuwarden
3
4
257  Nauta, Sjoerd Heerenveen
4
4
258  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
4
4
259  Galema, Thijs Bolsward
1
3
260  Spiekstra, Peter Huizum
1
3
261  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
262  Groot, de Erik Leeuwarden
1
3
263  Siderius, Evert Ried
1
3
264  Monsma, D. NN
1
3
265  Zondervan, Piet Jorwert
1
3
266  Walsweer, Albert Goutum
1
3
267  Werf, van der Yzten Cornjum
2
3
268  Fopma, Rutger nn
2
3
269  Hellinga, H NN
2
3
270  Wal, van der Gerrit Harlingen
2
3
271  Poelstra, W NN
2
3
272  Smedinga, Arie Tzum
2
3
273  Groot, de Simon Midlum
3
3
274  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
275  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
276  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
277  Visser, Sikke Lippenhuizen
5
3
278  Hiemstra, Sipke nn
1
2
279  Draaisma, Gerke Stiens
1
2
280  Braaksma, Jippe Heerenveen
1
2
281  Hoek, P. NN
1
2
282  Meulen, van der Tsjerk Sneek
1
2
283  Wagenaar, Jan NN
1
2
284  Vlugt, van der Sybren Zwolle
1
2
285  Vries, de Durk Hijum
1
2
286  Boer, de Willem nn
1
2
287  Kooistra, P. NN
1
2
288  Westerhoff, Henk NN
1
2
289  Hoekstra, Anne Symen Stiens
1
2
290  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
291  Veldman, O. NN
1
2
292  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
293  Vries, de Anne St. Annaparochie
2
2
294  Hof, Bennie Franeker
2
2
295  Bos, Jouke Akkrum
3
2
296  Woud, van der Jan Goutum
4
2
297  Sijtsma, F. nn
1
1
298  Hondeman, Max Leeuwarden
1
1
299  Dijkstra, Auke nn
1
1
300  Heins, Eppie NN
1
1
301  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
302  Westerhof, Henk NN
1
1
303  Roskamp, A NN
1
1
304  Schotanus, Jac. NN
1
1
305  Stork, Chris NN
1
1
306  Punter, D. Easterlittens
1
1
307  Boer, de Willem NB
1
1
308  Postma, H NN
1
1
309  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
310  Boer, de G. NN
1
1
311  Boersma, Gerrit NN
1
1
312  Zijlstra, Roel NN
1
1
313  Westra, H NN
1
1
314  Postma, Jan Wijnaldum
1
1
315  Jongsma, Alle Goutum
2
1
316  Althof, Lieuwe NN
2
1
317  Wittermans, J NN
1
0
318  Boersma, G. nn
1
0
319  Reitsma, J. NN
1
0
320  Monsma, Durk Mantgum
3
0
Scroll naar boven