Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Krans
Otter, Gerrit Goutum
191
341
Veen, van der Johan Gytsjerk
189
340
Boorsma, Jan Menaldum
173
311
Wiersma, Eeltje Berltsum
177
306
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
176
287
Veenstra, Jan Apeldoorn
185
282
Broersma, Oeds Witmarsum
169
280
Seerden, Ludwig Franeker
123
278
Anema, Harke Witmarsum
159
273
10  Baarda, Anne Menaldum
159
269
11  Veldman, Bert Bolsward
165
265
12  Jong, de Jan Menaldum
179
264
13  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
177
250
14  Althof, Auke Dongjum
174
249
15  Mosselman, Ale Goutum
176
247
16  Porte, Henk Leeuwarden
179
247
17  Hallema, Germ Jorwert
162
246
18  Bosgraaf, Piet Drachten
182
245
19  Kwast, Jan Harlingen
119
230
20  Sikkema, Kees Dronten
166
230
21  Sijbesma, Roel Easterein
125
228
22  Siemensma, Peter Bolsward
143
228
23  Wassenaar, Siete Minnertsga
143
223
24  Kuipers, Freek Drachten
158
223
25  Groot, de Piet Midlum
161
223
26  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
153
222
27  Brouwer, Anne Wommels
149
221
28  Stellingwerf, Piet Harlingen
132
219
29  Roos, de Oeds Menaldum
157
219
30  Goudberg, Jelle Franeker
144
217
31  Palsma, Heinz Sexbierum
160
217
32  Goot, van der Age Goënga
132
215
33  Bergsma, Pieter Gytsjerk
150
213
34  Meer, van der Martinus Witmarsum
141
212
35  Seerden, Rein Sneek
154
208
36  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
133
207
37  Jousma, Wim Tietjerk
131
204
38  Houwer, Jan Bolsward
128
201
39  Tuinier, Jan Makkum
138
199
40  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
121
198
41  Kramer, Anne Sneek
143
198
42  Koster, Teake Harlingen
179
197
43  Bootsma, Jan Wommels
120
196
44  Dooper, Jolly Oentsjerk
132
196
45  Overal, Sjirk Oldenbroek
127
195
46  Hoekstra, Jan Gytsjerk
153
195
47  Broersma, Douwe Midlum
130
194
48  Stienstra, Ynze Baaium
126
188
49  Tigchelaar, Nanne Achlum
131
187
50  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
136
186
51  Bierma, Piet Dronten
141
183
52  Siderius, Sieger Dronten
125
182
53  Rienks, Rienk Beetgumermolen
122
181
54  Groen, Daan Hallum
151
176
55  Voogd, Gerard Harlingen
115
175
56  Postma, Klaas Heerenveen
94
174
57  Boonstra, Wieger Heerenveen
124
172
58  Bosch, Lieuwe Tzum
95
169
59  Zuiderhof, Tom Harlingen
100
169
60  Jong, de Bert Drachten
123
169
61  Werf, van der Anne Sneek
114
164
62  Woud, van der Wybren Leeuwarden
119
164
63  Jong, de Jan Dronryp
92
163
64  Lei, van der Eddy Leeuwarden
108
163
65  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
92
162
66  Zondervan, Jaap Menaldum
80
161
67  Oudendag, Harry Sneek
99
157
68  Herrema, Sjouke Hoorn
97
154
69  Spoelstra, Jan Franeker
107
154
70  Kamstra, Durk Franeker
85
153
71  Vries, de Willem Franeker
102
152
72  Wiersma, Dirk Marssum
108
152
73  Nijdam, Hein Franeker
111
150
74  Idzerda, Andries Goutum
139
150
75  Koops, Reinder Emmen
97
149
76  Bootsma, Henk De Knipe
101
149
77  Koster, Sikke Dokkum
115
149
78  Hinrichs, Johannes Harlingen
92
148
79  Sijtsinga, Jan Heerenveen
90
142
80  Bouma, Pieter Joure
99
142
81  Bootsma, Joop Reahûs
102
142
82  Hoekstra, Theun Leeuwarden
91
139
83  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
79
138
84  Boer, de Jelle Wommels
88
135
85  Ridder, de Jan Tolbert
79
130
86  Vries, de Henk IJlst
96
129
87  Vries, de Guus Leeuwarden
75
127
88  Berkepas, Siep Balk
82
127
89  Weiland, Hendrik Koarnjum
106
127
90  Kuipers, Roel Koarnjum
111
127
91  Meijer, Lieuwe Minnertsga
74
126
92  Alberda, Frans Harlingen
75
126
93  Jousma, Bouke Menaldum
64
124
94  Velsma, Jelle Tzummarum
71
122
95  Groot, de Rienk Leeuwarden
75
120
96  Dijkstra, Anne Leeuwarden
82
120
97  Hoekstra, Jan Leeuwarden
77
117
98  Brandsma, Jan Grijpskerk
83
117
99  Noordbruis, Henk Marssum
92
117
100  Limburg, Bart Wolvega
74
116
101  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
102  Smit, Theo Franeker
62
113
103  Bruinsma, Jan Heerenveen
73
112
104  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
73
110
105  Scholten, Koop De Wylgen
79
110
106  Feenstra, Sjoerd Dronten
85
110
107  Zijlstra, Roel Menaldum
66
109
108  Terpstra, Leendert Sneek
74
109
109  Hallema, Monte Franeker
73
108
110  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
74
106
111  Vlieger, Rick Harlingen
62
105
112  Gillebaard, Andries Heerenveen
86
104
113  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
71
102
114  Braaksma, Hielke Emmen
61
100
115  Engbrenghof, Andries Franeker
65
100
116  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
69
98
117  Leij, van der Daam Dronrijp
73
97
118  Graaf, de Germ Noardburgum
57
90
119  Idema, Wybe Gytsjerk
49
89
120  Sybesma, Anne Akkrum
53
87
121  Zee, van der Siebe Lelystad
60
86
122  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
123  Visser, Lieuwe Franeker
49
81
124  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
125  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
126  Helfrich, Catherinus Grou
55
81
127  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
66
81
128  Wartena, Riens Burgum
46
79
129  Weg, bij de Gerrit Harlingen
63
78
130  Miedema, Lammert Diemen
51
75
131  Heeg, Evert Oosterlittens
45
73
132  Hoogland, Roel Beetgumermolen
58
72
133  Steegstra, Meint Ferwerd
46
69
134  Sipma, Jan Franeker
32
68
135  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
54
68
136  Hoitenga, Wibe Boazum
58
66
137  Zee, van der Sipke Tzummarum
59
64
138  Jellema, Sicco Wommels
38
63
139  Harkema, Tsjeard Spannum
41
62
140  Sjollema, Eddy Harlingen
35
61
141  Postmus, Jan Leeuwarden
47
60
142  Vlas, de Jan Franeker
34
58
143  Herrema, Lou Slappeterp
40
58
144  Meijer, Jan Hurdegaryp
32
54
145  Vries, de Teade Franeker
39
54
146  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
147  Bekema, Johan Bolsward
33
52
148  Haan, de Jelle St. Annaparochie
36
52
149  Grijpstra, Simon Aalsum
47
52
150  Tamminga, Willem Franeker
50
52
151  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
36
51
152  Schaaf, van der Durk Stiens
28
49
153  Kramer, Klaas Dronrijp
26
44
154  Leest, van der Geert Stiens
26
42
155  Postmus, Frans Hitzum
29
41
156  Boer, de Jan Bolsward
27
38
157  Loon, van Siebe Heerenveen
21
37
158  Groot, de Sjouke Oosterlittens
27
37
159  Wortman, Joop Joure
16
36
160  Seepma, Nanning Harkema
17
36
161  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
25
36
162  Twerda, Tom Putten
22
35
163  Posthuma, Bauke Folsgare
24
34
164  Oudendag, Johannes Arum
22
31
165  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
166  Kwast, Peter Harlingen
22
31
167  Houtsma, Thijs Westhoek
23
31
168  Mulder, Henk Dronryp
19
29
169  Graaf, de Johan Wommels
23
29
170  Knol, Cor Bolsward
25
29
171  Meulen, van der Marten Leeuwarden
23
28
172  Kramer, Ronald Dronrijp
19
27
173  Roosjen, Gerard Leeuwarden
15
26
174  Tolsma, Siebe Winsum
13
25
175  Werf, van der Ferdinand Joure
15
25
176  Cuttress, Wayne Tzummarum
16
25
177  Hoekstra, Geert Joure
16
25
178  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
19
25
179  Volbeda, Jan Sexbierum
23
25
180  Gerbrandy, Harmen Warns
17
24
181  Dantuma, Sikke Driezum
18
23
182  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
183  Faber, Jan Witmarsum
13
22
184  Bosch, Jan Dokkum
13
22
185  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
186  Miedema, Anno Stiens
9
21
187  Faber, Geert Minnertsga
10
21
188  Oortwijn, Ron Zwolle
14
21
189  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
190  Porte, Willem Oudehorne
15
20
191  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
192  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
193  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
194  Groen, Dirk Franeker
16
18
195  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
196  Staphorsius, Gerben Dronten
11
17
197  Groot, de Kees Leeuwarden
11
16
198  Linden, van der Jan Amsterdam
12
16
199  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
200  Smid, Hilbrand Witmarsum
9
15
201  Hempenius, Wijtze Harlingen
9
15
202  Siderius, Anne Boazum
12
15
203  Haan, de Ieme Makkum
12
15
204  Dijkstra, Geert Oosterend
5
14
205  Dijkstra, Auke Waaxens
6
14
206  Siegersma, Johannes Berlikum
7
14
207  Oosterhaven, Jan Franeker
9
14
208  Pol, van der Jacob Franeker
12
14
209  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
210  Keizer, Piet St. Annaparochie
7
13
211  Sietsma, Tjalling Hilaard
9
13
212  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
213  Goudberg, Jouke Katlijk
14
13
214  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
215  Eringa, Auke Wommels
9
11
216  Schaap, Joost Tirns
13
11
217  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
218  Homminga, Hans Joure
7
10
219  Versnel, Maikel St. Annaparochie
7
10
220  Nagel, Jetze Makkum
11
10
221  Jansma, Henk Damwâld
4
9
222  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
223  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
224  Peterson, Henk Damwâld
8
9
225  Ommen, van Aize NN
5
8
226  Bootsma, Albert Creil
5
8
227  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
228  Goslinga, Sj. Witmarsum
6
8
229  Raukema, H Winsum
6
8
230  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
231  Miedema, Hessel Balk
4
7
232  Boersma, Jappie Sneek
4
7
233  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
4
7
234  Woppenkamp, Henk Hauwert
5
7
235  Bauer, Uco Leeuwarden
5
7
236  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
237  Goot, van der Joop Hommerts
7
7
238  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
239  Monsma, Johannes Burgwerd
10
7
240  Eringa, Hendrik Spannum
3
6
241  Wierstra, Douwe Holwerd
3
6
242  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
243  Deelstra, Henk Franeker
5
6
244  Span, Albert Koarnjum
6
6
245  Leenstra, R. Heerenveen
2
5
246  Draijer, Theo Tzummarum
2
5
247  Haan, de Auke Sexbierum
3
5
248  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
249  Mienstra, Henk Heerenveen
2
4
250  Kooistra, H. NN
3
4
251  Diekman, Hans Leeuwarden
3
4
252  Nauta, Sjoerd Heerenveen
4
4
253  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
4
4
254  Galema, Thijs Bolsward
1
3
255  Spiekstra, Peter Huizum
1
3
256  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
257  Siderius, Evert Ried
1
3
258  Groot, de Erik Leeuwarden
1
3
259  Zondervan, Piet Jorwert
1
3
260  Monsma, D. NN
1
3
261  Walsweer, Albert Goutum
1
3
262  Werf, van der Yzten Cornjum
2
3
263  Fopma, Rutger nn
2
3
264  Leijenaar, Douwe Bolsward
2
3
265  Hellinga, H NN
2
3
266  Wal, van der Gerrit Harlingen
2
3
267  Poelstra, W NN
2
3
268  Smedinga, Arie Tzum
2
3
269  Groot, de Simon Midlum
3
3
270  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
271  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
272  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
273  Visser, Sikke Lippenhuizen
5
3
274  Hiemstra, Sipke nn
1
2
275  Draaisma, Gerke Stiens
1
2
276  Braaksma, Jippe Heerenveen
1
2
277  Hoek, P. NN
1
2
278  Meulen, van der Tsjerk Sneek
1
2
279  Vries, de Durk Hijum
1
2
280  Nauta, Albert Bitgum
1
2
281  Wagenaar, Jan NN
1
2
282  Vlugt, van der Sybren Zwolle
1
2
283  Boer, de Willem nn
1
2
284  Kooistra, P. NN
1
2
285  Westerhoff, Henk NN
1
2
286  Hoekstra, Anne Symen Stiens
1
2
287  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
288  Veldman, O. NN
1
2
289  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
290  Vries, de Anne St. Annaparochie
2
2
291  Hof, Bennie Franeker
2
2
292  Bos, Jouke Akkrum
3
2
293  Woud, van der Jan Goutum
4
2
294  Hondeman, Max Leeuwarden
1
1
295  Sijtsma, F. nn
1
1
296  Dijkstra, Auke nn
1
1
297  Westerhof, Henk NN
1
1
298  Heins, Eppie NN
1
1
299  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
300  Roskamp, A NN
1
1
301  Schotanus, Jac. NN
1
1
302  Stork, Chris NN
1
1
303  Punter, D. Easterlittens
1
1
304  Boer, de Willem NB
1
1
305  Postma, H NN
1
1
306  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
307  Boer, de G. NN
1
1
308  Boersma, Gerrit NN
1
1
309  Zijlstra, Roel NN
1
1
310  Westra, H NN
1
1
311  Postma, Jan Wijnaldum
1
1
312  Jongsma, Alle Goutum
2
1
313  Althof, Lieuwe NN
2
1
314  Wittermans, J NN
1
0
315  Boersma, G. nn
1
0
316  Reitsma, J. NN
1
0
317  Monsma, Durk Mantgum
3
0
Scroll naar boven