Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Krans
Veen, van der Johan Gytsjerk
167
305
Otter, Gerrit Goutum
169
301
Wiersma, Eeltje Berltsum
157
274
Boorsma, Jan Menaldum
153
269
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
160
260
Veenstra, Jan Apeldoorn
168
253
Veldman, Bert Bolsward
155
251
Baarda, Anne Menaldum
142
245
Jong, de Jan Menaldum
161
240
10  Broersma, Oeds Witmarsum
147
237
11  Althof, Auke Dongjum
158
234
12  Anema, Harke Witmarsum
137
230
13  Seerden, Ludwig Franeker
102
229
14  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
156
224
15  Porte, Henk Leeuwarden
159
224
16  Mosselman, Ale Goutum
154
223
17  Hallema, Germ Jorwert
144
216
18  Bosgraaf, Piet Drachten
160
213
19  Kuipers, Freek Drachten
145
212
20  Goudberg, Jelle Franeker
135
209
21  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
133
207
22  Brouwer, Anne Wommels
137
205
23  Bergsma, Pieter Gytsjerk
144
205
24  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
121
198
25  Kramer, Anne Sneek
143
198
26  Sikkema, Kees Dronten
145
198
27  Sijbesma, Roel Easterein
109
197
28  Stellingwerf, Piet Harlingen
117
197
29  Siemensma, Peter Bolsward
122
196
30  Palsma, Heinz Sexbierum
146
196
31  Overal, Sjirk Oldenbroek
127
195
32  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
130
194
33  Houwer, Jan Bolsward
118
192
34  Wassenaar, Siete Minnertsga
123
192
35  Jousma, Wim Tietjerk
121
191
36  Hoekstra, Jan Gytsjerk
147
191
37  Kwast, Jan Harlingen
99
190
38  Goot, van der Age Goënga
115
189
39  Groot, de Piet Midlum
139
189
40  Roos, de Oeds Menaldum
137
187
41  Meer, van der Martinus Witmarsum
123
185
42  Bootsma, Jan Wommels
107
179
43  Koster, Teake Harlingen
159
176
44  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
126
175
45  Seerden, Rein Sneek
133
175
46  Broersma, Douwe Midlum
114
171
47  Tigchelaar, Nanne Achlum
118
170
48  Boonstra, Wieger Heerenveen
123
170
49  Zuiderhof, Tom Harlingen
100
169
50  Dooper, Jolly Oentsjerk
115
169
51  Bierma, Piet Dronten
126
167
52  Tuinier, Jan Makkum
116
166
53  Jong, de Jan Dronryp
92
163
54  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
92
162
55  Stienstra, Ynze Baaium
110
162
56  Voogd, Gerard Harlingen
104
161
57  Rienks, Rienk Beetgumermolen
105
160
58  Jong, de Bert Drachten
117
158
59  Oudendag, Harry Sneek
99
157
60  Lei, van der Eddy Leeuwarden
102
157
61  Woud, van der Wybren Leeuwarden
112
155
62  Herrema, Sjouke Hoorn
97
154
63  Spoelstra, Jan Franeker
107
154
64  Bosch, Lieuwe Tzum
84
153
65  Kamstra, Durk Franeker
85
153
66  Vries, de Willem Franeker
102
152
67  Wiersma, Dirk Marssum
108
152
68  Siderius, Sieger Dronten
107
150
69  Nijdam, Hein Franeker
111
150
70  Bootsma, Henk De Knipe
101
149
71  Postma, Klaas Heerenveen
81
148
72  Zondervan, Jaap Menaldum
74
147
73  Werf, van der Anne Sneek
100
147
74  Groen, Daan Hallum
129
145
75  Idzerda, Andries Goutum
124
134
76  Koops, Reinder Emmen
86
132
77  Bouma, Pieter Joure
90
132
78  Ridder, de Jan Tolbert
79
130
79  Vries, de Henk IJlst
96
129
80  Berkepas, Siep Balk
82
127
81  Bootsma, Joop Reahûs
92
127
82  Koster, Sikke Dokkum
99
127
83  Weiland, Hendrik Koarnjum
106
127
84  Kuipers, Roel Koarnjum
111
127
85  Meijer, Lieuwe Minnertsga
74
126
86  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
70
123
87  Sijtsinga, Jan Heerenveen
78
121
88  Jousma, Bouke Menaldum
62
120
89  Dijkstra, Anne Leeuwarden
82
120
90  Boer, de Jelle Wommels
77
118
91  Brandsma, Jan Grijpskerk
83
117
92  Noordbruis, Henk Marssum
92
117
93  Limburg, Bart Wolvega
74
116
94  Vries, de Guus Leeuwarden
68
114
95  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
96  Hinrichs, Johannes Harlingen
71
110
97  Bruinsma, Jan Heerenveen
72
110
98  Scholten, Koop De Wylgen
78
110
99  Terpstra, Leendert Sneek
74
109
100  Velsma, Jelle Tzummarum
62
108
101  Hallema, Monte Franeker
73
108
102  Smit, Theo Franeker
58
107
103  Hoekstra, Theun Leeuwarden
69
107
104  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
74
106
105  Groot, de Rienk Leeuwarden
66
104
106  Gillebaard, Andries Heerenveen
86
104
107  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
71
102
108  Engbrenghof, Andries Franeker
65
100
109  Alberda, Frans Harlingen
54
99
110  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
69
98
111  Leij, van der Daam Dronrijp
73
97
112  Zijlstra, Roel Menaldum
57
96
113  Vlieger, Rick Harlingen
53
93
114  Feenstra, Sjoerd Dronten
76
93
115  Braaksma, Hielke Emmen
56
92
116  Zee, van der Siebe Lelystad
60
86
117  Sybesma, Anne Akkrum
52
85
118  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
58
85
119  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
120  Hoekstra, Jan Leeuwarden
56
82
121  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
122  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
123  Helfrich, Catherinus Grou
55
81
124  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
66
81
125  Wartena, Riens Burgum
46
79
126  Weg, bij de Gerrit Harlingen
63
78
127  Graaf, de Germ Noardburgum
47
76
128  Miedema, Lammert Diemen
51
75
129  Heeg, Evert Oosterlittens
45
73
130  Hoogland, Roel Beetgumermolen
58
72
131  Sipma, Jan Franeker
32
68
132  Steegstra, Meint Ferwerd
45
68
133  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
54
68
134  Idema, Wybe Gytsjerk
36
65
135  Zee, van der Sipke Tzummarum
59
64
136  Hoitenga, Wibe Boazum
55
63
137  Visser, Lieuwe Franeker
35
62
138  Harkema, Tsjeard Spannum
40
61
139  Herrema, Lou Slappeterp
40
58
140  Meijer, Jan Hurdegaryp
32
54
141  Vries, de Teade Franeker
39
54
142  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
143  Bekema, Johan Bolsward
33
52
144  Haan, de Jelle St. Annaparochie
36
52
145  Tamminga, Willem Franeker
50
52
146  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
36
51
147  Schaaf, van der Durk Stiens
28
49
148  Sjollema, Eddy Harlingen
26
45
149  Vlas, de Jan Franeker
25
42
150  Leest, van der Geert Stiens
26
42
151  Postmus, Frans Hitzum
29
41
152  Boer, de Jan Bolsward
27
38
153  Wortman, Joop Joure
16
36
154  Kramer, Klaas Dronrijp
21
35
155  Twerda, Tom Putten
22
35
156  Postmus, Jan Leeuwarden
26
32
157  Groot, de Sjouke Oosterlittens
21
31
158  Oudendag, Johannes Arum
22
31
159  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
160  Houtsma, Thijs Westhoek
23
31
161  Grijpstra, Simon Aalsum
29
30
162  Knol, Cor Bolsward
25
29
163  Kwast, Peter Harlingen
16
28
164  Meulen, van der Marten Leeuwarden
22
27
165  Tolsma, Siebe Winsum
13
25
166  Hoekstra, Geert Joure
16
25
167  Posthuma, Bauke Folsgare
18
25
168  Volbeda, Jan Sexbierum
23
25
169  Loon, van Siebe Heerenveen
13
24
170  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
15
24
171  Jellema, Sicco Wommels
16
24
172  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
173  Faber, Jan Witmarsum
13
22
174  Bosch, Jan Dokkum
13
22
175  Mulder, Henk Dronryp
14
22
176  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
177  Miedema, Anno Stiens
9
21
178  Faber, Geert Minnertsga
10
21
179  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
180  Porte, Willem Oudehorne
14
20
181  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
182  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
183  Oortwijn, Ron Zwolle
12
18
184  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
13
18
185  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
186  Groen, Dirk Franeker
16
18
187  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
188  Dantuma, Sikke Driezum
12
17
189  Graaf, de Johan Wommels
13
17
190  Werf, van der Ferdinand Joure
10
16
191  Groot, de Kees Leeuwarden
11
16
192  Gerbrandy, Harmen Warns
12
16
193  Linden, van der Jan Amsterdam
12
16
194  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
195  Hempenius, Wijtze Harlingen
9
15
196  Staphorsius, Gerben Dronten
10
15
197  Haan, de Ieme Makkum
12
15
198  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
199  Siegersma, Johannes Berlikum
6
13
200  Keizer, Piet St. Annaparochie
7
13
201  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
202  Goudberg, Jouke Katlijk
14
13
203  Roosjen, Gerard Leeuwarden
7
11
204  Oosterhaven, Jan Franeker
8
11
205  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
206  Schaap, Joost Tirns
13
11
207  Seepma, Nanning Harkema
5
10
208  Cuttress, Wayne Tzummarum
7
10
209  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
210  Homminga, Hans Joure
7
10
211  Nagel, Jetze Makkum
11
10
212  Jansma, Henk Damwâld
4
9
213  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
214  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
215  Pol, van der Jacob Franeker
7
9
216  Peterson, Henk Damwâld
8
9
217  Bootsma, Albert Creil
5
8
218  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
219  Goslinga, Sj. Witmarsum
6
8
220  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
221  Boersma, Jappie Sneek
4
7
222  Siderius, Anne Boazum
4
7
223  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
4
7
224  Woppenkamp, Henk Hauwert
5
7
225  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
226  Goot, van der Joop Hommerts
7
7
227  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
228  Dijkstra, Geert NN
2
6
229  Eringa, Hendrik Spannum
3
6
230  Wierstra, Douwe Holwerd
3
6
231  Ommen, van Aize NN
4
6
232  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
233  Deelstra, Henk Franeker
5
6
234  Span, Albert Koarnjum
6
6
235  Leenstra, R. Heerenveen
2
5
236  Draijer, Theo Tzummarum
2
5
237  Dijkstra, Auke NN
2
5
238  Haan, de Auke Sexbierum
3
5
239  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
240  Sietsma, Tjaliing Winsum
2
4
241  Miedema, Hessel Balk
3
4
242  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
4
4
243  Galema, Thijs Bolsward
1
3
244  Werf, van der Yzten Cornjum
1
3
245  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
246  Mienstra, Henk Heerenveen
1
3
247  Siderius, Evert Ried
1
3
248  Walsweer, Albert Goutum
1
3
249  Kooistra, H. NN
2
3
250  Smit, Hilbrand Witmarsum
2
3
251  Wal, van der Gerrit Harlingen
2
3
252  Smedinga, Arie Tzum
2
3
253  Groot, de Simon Midlum
3
3
254  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
255  Raukema, H Winsum
3
3
256  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
257  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
258  Visser, Sikke Lippenhuizen
5
3
259  Hiemstra, Sipke nn
1
2
260  Draaisma, Gerke Stiens
1
2
261  Raukema, H. NN
1
2
262  Meulen, van der Tsjerk Sneek
1
2
263  Hellinga, H NN
1
2
264  Wagenaar, Jan NN
1
2
265  Vlugt, van der Sybren Zwolle
1
2
266  Vries, de Durk Hijum
1
2
267  Boer, de Willem nn
1
2
268  Hoekstra, Anne Symen Stiens
1
2
269  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
270  Veldman, O. NN
1
2
271  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
272  Hof, Bennie Franeker
2
2
273  Versnel, M. St. Annaparochie
2
2
274  Kramer, Ronald Dronrijp
2
2
275  Monsma, Johannes NN
2
2
276  Bos, Jouke Akkrum
3
2
277  Woud, van der Jan Goutum
4
2
278  Hondeman, Max Leeuwarden
1
1
279  Sijtsma, F. nn
1
1
280  Dijkstra, Auke nn
1
1
281  Fopma, Rutger nn
1
1
282  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
283  Westerhof, Henk NN
1
1
284  Roskamp, A NN
1
1
285  Punter, D. Easterlittens
1
1
286  Postma, H NN
1
1
287  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
288  Eringa, Auke nn
1
1
289  Poelstra, W NN
1
1
290  Boersma, Gerrit NN
1
1
291  Nauta, Sj. Heerenveen
1
1
292  Postma, Jan Wijnaldum
1
1
293  Jongsma, Alle Goutum
2
1
294  Wittermans, J NN
1
0
295  Boersma, G. nn
1
0
296  Althof, Lieuwe NN
1
0
297  Monsma, Durk Mantgum
3
0
Scroll naar boven