Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Nieuwtjes tot 2015

Feest op 17 december 2014.

Op 17 december is het 20-jarig jubileum gevierd. Zie hiervoor het verslag onder “Uitslagen”.
De kaatsers met een e-mail adres hebben een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Voor de deelnemers van de kaatspartijen op 12 en 26 november, zonder e-mail, lag een exemplaar op tafel.
De overige kaatsers en niet meer actieve kaatsers ontvingen de Uitnodiging per post.

Vergadering Commissie 55+.
Zoals een aantal van de kaatsers wel heeft gezien, heeft de Commissie 55+ op 29 oktober 2014 na afloop van de kaatspartij nog even vergaderd in de kantine van de Trije. Want ja, er staat straks op 17 december 2014 een prachtig feest gepland ter ere van het 20-jarig bestaan van onze mooie kaatserij. Er moeten uitnodigingen worden gemaakt en boekjes gedrukt. Graag willen wij zoveel mogelijk kaatsers en oud-kaatsers met aanhang verwelkomen op ons feest en dat allemaal voor een betaalbaar bedrag. Uiteraard moet alles passen binnen de begroting. De uitnodigingen worden in eerste instantie verstuurd per e-mail en die hiervan niet zijn voorzien, kunnen op 12 november 2014 een exemplaar met invulstrookje vinden op de tafel bij de wedstrijdleider. De andere kaatsers en oud-kaatsers zullen de uitnodiging per post ontvangen.
Vanwege de verwachte grote deelname begint het kaatsen op 17 december om 9.30 uur en het inschrijven/koffiedrinken om 8.30 uur.

Jolly Dooper.
Jolly past al jaren op het materiaal in de sporthal De Trije. Hij zorgt
eventueel voor nieuwe blokjes en dat alles goed in de verf zit. Tevens heeft hij na afloop van de wedstrijd de eindcontrole, dat alle spullen weer netjes worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. De kleinere spullen worden opgeborgen in een kist, die op slot wordt gedaan. Bij het begin van het Winterprogramma heeft hij 3 plastic bakken aangeschaft, waarin per zaal de blokjes en de spullen van de telegrafen passen. (gepubliceerd 16 okt. 2014).

 

 

Rienk de Groot is geboren in augustus 1942 en woont in de Roekstrjitte 41b te Ljouwert. Wat is het dan mooi, dat in oorlogstijd de bakker zo vlakbij woont in de Roekstjritte 43.
Als je het bijgaand artikel uit de Leeuwarder Krant van 9 september 1942 mag geloven, dan zat er veel kracht in het brood van bakker Hofstra, want Rienk heeft zich ontwikkeld tot een groot kaatser. Hij staat nu nog steeds op de 18e plaats in het Klassement Aller Tijden.
In vroegere jaren heeft hij 3x de PC gewonnen, de Freule 1x en de Bond 2x. In 2013 is hij benoemd tot Lid van Verdienste van de KNKB en op het ogenblik kaatst hij nog steeds mee bij de 55+.

Nije foarsitter frege, dy tidens it keatsen net troch it fjild rint.
Op 10 septimber 2014, om 15.40 oere keatsten de partoeren 77 en 78 noch, wylst de oare partijen al in tydsje dien wienen. Partoer 77 hie foar stien mei 5-1, mar partoer 78 kaam werom oan’t 5-3 (6-2). Piet de Groot fan partoer 78 moast opslaan mei in keats fan sa’n 14 meter en hy brocht de bal efteryn by Oeds Broersma. Dy sloech de bal goed út en Germ Hallema fan partoer 78 koe de bal werom slaan, mar doe rûn de foarsitter Piet Bosgraaf yn it paad, sadat Germ de bal net reitsje koe en de partij dien wie. Oars hie it noch wol in kertier duorje kint, want partoer 78 wie yn de “winning mood”.

Op 24 september 2014 wil de Kommissie 55+ vergaderen.
O.a. wil men de begroting van dit jaar, de feestavond van 17 december 2014 en het voorjaar van 2015 bespreken.

De Kommissie heeft op 27 augustus 2014 vergaderd in de bestuurskamer op Sonnenborgh over de feestdag op 17 december 2014 in de Trije te Franeker ter ere van het 20-jarig bestaan van het 55+ kaatsen.
De uitwerking van de vergadering heeft u al kunnen zien onder menu “Home”.

 

De Webmaster was op 28 augustus 2014 aan het Zeilen Met Daam op het IJsselmeer.
Dit betekent dat het complete wedstrijdverslag van 27 augustus 2014 pas op vrijdag 29 augustus is gemaakt.
Op de foto ziet u links de schipper Daam van der Leij. Johan Sikkema mocht even het stuur vasthouden, zoals hij ook sturing mag geven in de Kommissie 55+. De overige Kommissieleden mochten ook mee, maar hebben watervrees en bleven liever met beide benen op de grond.
DaamJohan zeilen28aug2014

Piet Keizer met vakantie.
Piet gaat in september 2014 met de caravan een mooie toer maken naar Kroatië. In deze periode wordt de loting verricht door Minne Soepboer.
Hieronder krijgt Piet (rechts) op 27 augustus 2014 op Sonnenborgh de “Jan van der Vlugt – wisselbeker” uitgereikt , die hij op 16 juli 2014 reeds had gewonnen in Heerenveen als beste van die dag. Piet wilde die namiddag nog kaatsen kijken in Minnertsga. Afgevaardige Wieger Boonstra uit Heerenveen reikt Piet de beker uit.
PietKeizerWimBoonstra beker

Spelregels uitgebreid.
Bij de spelregels is een alinea toegevoegd: “Verantwoording per kaatspartij”.

Luutzen Steegstra gestopt in 2013.
Luutzen uit Blija is altijd een trouwe bezoeker geweest van onze kaatswedstrijden en zijn sportieve en vriendelijke instelling zou een voorbeeld kunnen zijn voor alle kaatsers. In september 2013 is hij 78 jaar geworden en deed tot en met begin 2011 nog mee in de A-klasse. In 2012 deed hij 16x mee in de B-klasse en in 2013 nog 4x, voor het laatst op 14 augustus. Hij heeft begin 2014 te kennen gegeven, vanwege slechte knieën, niet meer te kunnen kaatsen. In Ferwert, waar ook veel 55+ kaatsers komen, heeft hij zich jaren ingezet voor de organisatie van de zaalkaatswedstrijden. De 55+ Kommissie hoopt, dat hij nog vele jaren op een andere wijze mag genieten van het leven met zijn Tine.

Zomerprogramma 2014.
Het zomerprogramma is nu bekend en vindt u onder “Zomerprogramma”. “Heerenveen” is terug van weggeweest.

Historie.
Onder “Historie” zijn een aantal statistische gegevens over 2013 bijgewerkt.

Jelsum/Cornjum 8 aug. 2013.
Er was bij de 55+ een kaatser uit Leeuwarden, die na 3 wedstrijden maar 3 eersten voor en 18 eersten tegen had. Als troost mocht hij een zak aardappelen meenemen op de fiets naar Leeuwarden. Zie verder onder Uitslagen.

Balk 24 juli 2013.
De prijswinnaars van de 55+ PC gingen op 24 juli 2013 voor de 15e keer in de koets door Balk. Op de bok zit koetsier Lambertus Mous van Mirns rechts. Naast hem zit Siep Berkepas, 55+ kaatser en al vanaf 1963 (dus 50 jaar!) penningmeester van K.V. Cannegieter. Siep is gisteren 71 jaar geworden en is een man, die in Balk heel veel doet voor het kaatsen. Terecht dat hij en zijn vrouw Roelie, vanwege hun beider verdiensten, in 2011 lid zijn geworden van Oranje Nassau. Zie verder onder Uitslagen.

Kompetitie 2013.
Vanaf 3 juli is Hilbrand Schuurmans uit Bolsward de leider van het klassement. Vanaf 8 augustus moet hij de tweede plaats delen met Wim Jousma. Willem van der Meulen wordt over ruim 2 maanden 89 jaar en heeft dit jaar van de 15x al 12x meegedaan! Zie verder onder “Kompetiestanden”.

Kompetitie 2012.
Naar de stand van 2012 is al meer dan 4800 x naar gekeken! Als de mijlpaaal van 5000 wordt bereikt, dan zou er een feestje kunnen worden gevierd.

In 2013 al 13 “nieuwe kaatsers” bij de 55+. (peildatum 15 mei 2013).
Op 2 januari konden begroet worden Simon de Groot uit Midlum en Tjeerd de Jong uit Witmarsum.
Op 27 februari Foeke Glazema uit Burgum en Frans Groen uit St. Annaparochie.
Op 27 maart Nanne Tigchelaar uit Achlum.
Op 10 april Meindert Burger uit Longerhouw en Jetze Nagel uit Makkum.
Op 15 mei Anne Brouwer en Arende de Schiffart uit Wommels en Gerard Roosjen uit Leeuwarden.
Op 12 juni Maarten van der Meulen en Sije Wieringa uit Leeuwarden.
Op 3 juli Marten Zijlstra uit Leeuwarden.

Evert Heeg 75 jier en derom net by de 55+ yn Frjentsjer op 27 maart 2013.
Jo soenen sizze, Evert kin net sûnder keatsen. Dochs wie hy op 27 maart 2013 net yn Frjentsjer. Op de werom reis nei hûs ta rydt jimme skriuwer altyd lâns Easterlittens en dan no dus mei Kees Sikkema mar efkes by Evert del. Hy wie thús en dan komme de ferhalen fan eartiids wer boppe. Earst frege hy hoe as it dizze dei mei ús gongen wie, mar dernei kaam in partij fan him yn 1965 yn Bitgum wer hielendal yn byld. Evert mei Bouke Scheffer en Jan Meijer stienen 0-5 en (0-6) efter tsjin Wietse Vlietstra († 21-3-2013), Jappie Mulder en Robert van Wieren, mar sy wûnen dochs noch de partij en dat wie in grutte sensaasje. De beslissende slagen yn de earsten warden wer efkes oanhelle. Uteinlik moasten Evert en syn maten harren deljaan by in tredde priis. Rienk de Groot, Sjoerd Heeringa en Johan Halbesma koenen die dei op in nije fyts, mei de krâns om, werom nei hûs.

Op de foto hieronder: Willem van der Meulen is op 1 november 2012 88 jaar geworden!
In 2012 heeft hij een tijdje last gehad van de knie, maar deed toch nog 18 wedstrijden mee.
In 2011 was hij ook de oudste deelnemer en kaatste 21 wedstrijden mee!

Willem vdMeulen88jaar

Oud-kaatsers overleden.
In februari 2013 zijn 3 oud-kaatsers overleden. Zie onder “Lief en leed”.

Kerstpartij in de Trije.
Op 19 december 2012 heeft de 55+ het jaar afgesloten met extra aktiviteiten. Om 10.00 begon het kaatsen. Van 10.30 tot 12.30 was er Bloemschikken voor de dames onder leiding van de zusters Wietske Nutma en Janny Bakker. Van 17.30 tot 18.45 uur werd er stamppot gegeten en vanaf 17.00 uur was er de muzikale opluistering van Evert Heeg, Jan Houwer en Johan Bekema, de Fryske Shadows.

Janny Bakker en Wietske Nutma genieten van de door hun “leerlingen” (kaatsvrouwen) gemaakte bloemstukken.
Prachtig toch voor de Kerst!

V.l.n.r. Gooitzen Roorda, Germ Hallema en Wim Jousma genieten van de stamppot boerenkool met worst.

Foppe de Vries was op 19 december 2012 ’s morgens voor het eerst weer aanwezig bij de afsluitende kaatspartij in de Trije te Franeker.

De ingewijden weten, dat Foppe vanaf 6 september in het ziekenhuis in Leeuwarden heeft gelegen, waarvan de eerste 1½ week op de Intensive Care aan de beademing. Hij had een zware longontsteking en werd in slaap gehouden. Hij is nog lang aan de beademing geweest. Daarna ging de beademing met een canule, zodat hij kon trainen om zelfstandig te ademen. Op 10 oktober 2012 is hij thuis gekomen in Buitenpost en mede door de goede verzorging van Wietske is hij weer aardig opgeknapt.

Hendrik van der Schaaf is op 2 september 2012 overleden. Zie verder onder “Lief en Leed”.
Joop Langhout is op 31 augustus 2012 overleden. Zie verder onder “Lief en Leed”.

Jan van der Vlugt is op 16 augustus 2012 overleden. Zie verder onder “Lief en Leed”.

In (uit) Ziekenhuis. Kommissielid Piet Keizer is op 15 februari 2012 geopereerd in het MCL te Leeuwarden. Hij heeft drie omleidingen bij het hart gekregen. Op 22 februari 2012 (’s middags) kregen de zusterkes weer rust, want toen mocht Piet naar huis. De operatie is goed gelukt. Voorlopig moet hij kalm aan doen en hopelijk kan hij straks (op het veld) weer kaaatsen.

Eindklassement 2011.
Sjouke Herrema uit Hoorn wint het klassement in 2011. De voorzitter van de 55+ Kommissie valt net buiten de prijzen en komt op plaats zes terecht. Zie verder onder “Kompetitiestanden”.

Afsluiting 2011 op 21 december met stamppot boerenkool met worst.
De mensen uit de Flevopolder laten het zich goed smaken.
V.l.n.r.: Sybe van der Zee, Mattie Sikkema en Hanny v.d. Zee.

Nieuwsbrief november 2011.
Hieronder vindt u een deel van onze Nieuwsbrief, omdat een groot gedeelte ook al op de website staat.

Website. In 2010 heeft onze secretaris een website voor het 55+ gebeuren opgezet. Hierin staan de historie, commissie met telefoonnummers, regels, uitslagen, competitiestanden en programma’s voor zomer en winter.

Lief en leed. Janny Zijlstra heeft vanaf 1995 (het begin) “Lief en Leed” verzorgt en dat heeft zij 15 jaar met veel zorg gedaan. Op 1 oktober 2010 is zij met vrijwilligerspensioen gegaan. Tjallie Hoekstra volgde haar op, maar moest helaas na een aantal maanden dit werk weer staken. De Kommissie zoekt nog steeds naar een opvolger(ster).

Wedstrijden.In de zomer worden de wedstrijden in principe gespeeld op het veld van Sonnenborgh (LKC) in Leeuwarden. Daarnaast hebben we de wedstrijden in Heerenveen, Balk, Jelsum-Cornjum en Sneek. Vanwege de slechte gesteldheid van het veld op Sonnenborgh mochten wij op 20 juli in Goutum kaatsen. De Kommissie wil al deze verenigingen hartelijk dank zeggen voor hun bereidwilligheid en prima organisatie.

Balk. Jaarlijks organiseert KV Cannegieter de 55+ PC. Voor de beste van alle klassen wordt een zilveren kaatsbal beschikbaar gesteld. Er kwamen dit jaar 120 kaatsers naar Balk. Om 12.45 uur werden de partijen echter stilgelegd, vanwege een hartstilstand bij Jappie Miedema uit Stiens. Na reanimatie werd hij met de ziekenauto naar het ziekenhuis in Sneek gebracht. Er is die middag niet meer gekaatst en iedereen ging met gemengde gevoelens naar huis, want de vraag was: Haalt hij het of niet. In de nacht is hij helaas overleden.

Sneek. Op 7 september werd de traditionele Poiesz partij gekaatst. De prijswinnaars en een aantal vrijwilligers gingen met een ruim gevulde boodschappentas naar huis.

Jelsum-Cornjum.Zoals nu gewoonte is geworden, kaatsen de 55-plussers de donderdags na de Freule in Jelsum-Cornjum.

Overlijden:Op 12 mei 2011 is onze kaatsvriend Cor Vos uit Leeuwarden ons op 74-jarige leeftijd ontvallen. Op 23 juli overleed Theo Gijsen uit Deinum. Hij werd 84 jaar. Op 28 juli overleed Jappie Miedema uit Stiens op bijna 64-jarige leeftijd. Op 24 oktober overleed Riemer Zijlstra uit Jirnsum op 68-jarige leeftijd.

Cor Vos overleden op 12 mei 2011.
Cor Vos is bij de oprichting van het 55+ kaatsen in december 1994 gelijk in de kommissie gekomen. Tot en met 2002 heeft hij de loting (met de hand) en de wedstrijdleiding gedaan. De deelnemerslijsten werden met de hand geschreven en vermenigvuldigd. Hij had ook altijd een lijstje met reserves achter de hand, die bij uitvallers gebeld konden worden. Een geweldige klus. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.

LIEF en LEED.
Helaas voelde Tjallie Hoekstra zich genoodzaakt om er na een viertal maanden mee te stoppen. Jammer, maar helaas. De kommissie zoekt een opvolger (ster). Wie?

Oeds de Roos wint klassement 2010.
2e. Johan van der Veen, Giekerk. 3e. Piet Keizer, St. Anna parochie. 4e. Sjouke Herrema, Hoorn. 5e. Anne Dijkstra, Ljouwert.

De verdere uitslag vindt u onder Kompetitie 2010.

Janny Zijlstra uit Menaldum heeft vanaf het begin in 1995 “Lief en Leed” verzorgt bij de 55-plussers. De voorzitter, Piet Bosgraaf, heeft haar op 27 oktober 2010 bedankt voor haar jarenlange inzet en in het zonnetje gezet in de kantine van kaatshal De Trije in Franeker onder het oog van de 55+ kaatsers. Ze ontving een kus, een bos bloemen en een weerstation van de voorzitter.

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2010.
De commissie 55+ kaatsers bestaat uit:

Piet Bosgraaf – Drachten (voorzitter)

Johan Sikkema – Emmeloord (secretaris)

Piet Keizer – Sint Anne (organisatie wedstrijden)

Minne Soepboer – Surhuisterveen

Foppe de Vries – Buitenpost (penningmeester)

Website: www.kaatsen55plus.nl

Opgave voor kaatspartijen:

Dit kan tot vrijdags 19.00 uur voor de wedstrijd van de daarop volgende woensdag.

In het weekend geen opgaven.

Foppe de Vries 0511-541444 of 06 – 3910 6610

Piet Keizer 06 – 2399 2779

Algemene regels:

Het kaatsen geschiedt op eigen risico, maar dan wel met kaatsvrienden om u heen.

De wedstrijden zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder.

Elk jaar wordt door de 55+ commissie een inleg per wedstrijd vastgesteld, om hiermede de noodzakelijke uitgaven te kunnen verrichten.

Er moet plezier zijn voor iedere kaatser op zijn eigen nivo.

Indien er een meningsverschil is (over een slag of bal), dan volgt gewoon een nieuwe bal.

Indien een kaatser(s) niet akkoord gaat met “een nieuwe bal”, de wedstrijd staakt en het speelveld verlaat, dan wordt de betreffende kaatser(s) geschorst.

Mededelingen:

Website.

In 2010 heeft de secretaris een website voor het 55+ gebeuren opgezet. Hierin staan de historie, commissie met telefoonnummers, regels, uitslagen, competitiestanden en programma’s voor zomer en winter.

Lief en leed.

Van Janny Zijlstra:

Beste kaatsers en familieleden,

Per 1 oktober ga ik met vrijwilligerspensioen.

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ik heb gekregen in de 15 jaar dat dit 55+ kaatsen bestaat.

Janny Zijlstra.

Van de 55+ commissie:

Beste Janny,

Hartelijk dank voor het beheer van het lief en leed gebeuren gedurende de afgelopen 15 jaar. Namens de kaatsers willen wij jou hiervoor hartelijk bedanken en op 27 oktober 2010 nog even in het zonnetje zetten.

De Commissie

Zomerseizoen:

In de zomer worden de wedstrijden in principe gespeeld op het veld van Sonnenborgh (LKC) in Leeuwarden. Daarnaast hebben we de wedstrijden in Heerenveen, Balk, Jelsum-Cornjum en Sneek. Vanwege de slechte gesteldheid van het veld op Sonnenborgh mochten wij op 12 mei in Hijum, 26 mei in Sneek en 22 september 2010 ook in Jelsum/Cornjum kaatsen.

De kommissie wil al deze verenigingen hartelijk dank zeggen voor hun bereidwilligheid en prima organisatie.

Kaatsvereniging Balk bestond dit jaar 50 jaar en de vereniging had hiervoor de zaak extra aangekleed, zoals muziek en een groot springkussen voor de kinderen. Na afloop gingen de 4 eerste prijswinnaars in de koets met Friese paarden door Balk.

Deze wedstrijd wordt tevens beschouwd als de PC voor de 55-plussers en daarom wordt hier een zilveren kaatsbal beschikbaar gesteld voor de beste van alle klassen.

Sneek. Naast de traditionele Poiesz partij in september werd op 26 mei 2010 ook in Sneek gekaatst.

Jelsum-Cornjum. Zoals nu gewoonte is geworden, stonden we donderdags na de Freule in Jelsum-Cornjum. Daarnaast werd ook op 22 september 2010 hun veld beschikbaar gesteld en hadden daar een prachtige kaatsdag.

Kaatsvereniging te Hijum. De vereniging had de 55+ kommissie gevraagd om een wedstrijd te mogen organiseren en dat kwam op 12 mei 2010 heel mooi uit, vanwege de problemen met het veld op Sonnenborgh.

Helaas was het die dag heel koud (6 graden!) en veel regen, zodat de grootste helft van de kaatsers naar huis ging en opnieuw werd geloot met 26 kaatsers, ingedeeld in een A en B-klasse met vaste maten.

Overlijden:
Op 8 februari 2010 is onze kaatsvriend Ernst Zwaga uit Boornbergum ons op bijna 69-jarige leeftijd ontvallen.

Prijstoekenning.
In 2009 is besloten, dat vanwege de kleinere deelname aan onze wedstrijden, alleen kaatsers een prijs krijgen, die 3x hebben gewonnen.

 

Scroll naar boven