Keatsen 55+

Nieuws

Rest foar bal en man

Oars hie de woansdeis nei Peaske de slotpartij wêze sild. No Frans offysjeus winterkampioen fan it earste sealkeatsfearnsjier fan 2020; en Freek nei de Europa-league….We ha gjin Foxferplichtings, dat we hoege yn juny ús kompetysje net út te keatsen. Bisarre

Lees verder »

Evert Heeg overleden

Je ontkwam niet aan Evert. Als hij begon te vertellen over zichzelf en het kaatsen in het algemeen kon je rustig gaan zitten en er de tijd voor nemen. Wat had die man een geheugen. Niet alleen van al zijn

Lees verder »

Wer folop los yn ’t nije jier

Soad leafhawwers: gauris boppe de 100 partoeren. Reisber waar, spannende partijen, wat wolle we noch mear. 5 Febrewaris prizige dei foar de kommisje: 19 priiswinners; 5 by de A’s, 8 by de B’s en 6 by de C’s; moai foar

Lees verder »

Lykele Buwalda overleden

Op 75 jarige leeftijd is Lykele Buwalda uit Emmen overleden. De laatste jaren werd hij geplaagd door dementie. In december 2015 kaatste hij voor het laatst mee. Lykele was een aardige kerel die tot de  laatste partij veel plezier beleefde

Lees verder »

Wat in dei….

WAT IN DEI’ Dat konstatearret Peter mei rjocht en reden op ús eigen 55+side. Dêr stiet no ek de weareld oan foto’s op fan ús hofkiker Lieuwe Bosch en fan Henk Bootsma syn namgenoat û.o. fan Keats. Dy hat syn

Lees verder »

Foto’s Lieuwe Bosch

De Commissie 55+ Keatsen kon een beroep doen op 2 geweldige fotografen tijdens de Jubileumpartij. Via deze link https://myalbum.com/album/ym38fM7xCbV9 kan het album bekeken worden met de foto’s van Lieuwe Bosch. Op de tablet: klik op een foto en vervolgens kun

Lees verder »

Gedicht Hans Hilarides

Onderstaand gedicht werd gemaakt en voorgedragen door Hans Hilarides. Het is in it Bildts (of Waadhoeks???) 55 plus kaatsen. Elke feertyn dagen gaan wy nander uut dagen hier in de Trije wer’t wy nander ok niet mije en it ok

Lees verder »
Scroll naar top