Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Kompetitie 2013 eindstand

Voor de kompetitie 2013  zijn er vanaf januari tot en met april 7 wedstrijden gespeeld in de Trije (grote kaatshal) in Franeker. In mei t/m september is er 12x gespeeld op de velden, voornamelijk op Sonnenborgh in Leeuwarden. Vanaf oktober is er weer vervolgd in de Trije en zijn er 6 wedstrijden gespeeld.                      

De eerste prijswinnaar mag een jaar de wisselprijs in bezit houden en daarnaast ontvangt hij een ereteken. Ingaande de kompetitie van 2011 heeft de 55+ kommissie besloten, dat de kaatsers op de plaatsen 1 tot en met 5 een pakket vlees ontvangen.

Met ingang van 2011 wordt de competitestand bepaald aan de hand van de punten, die per gewonnen wedstrijd worden behaald. Op een wedstrijddag speelt men in principe drie wedstrijden en elke gewonnen wedstrijd is één punt, zodat men per dag maximaal drie punten kan behalen. Bijna op dezelfde wijze houdt de KNKB ook de klassementen bij, met dit verschil, dat de 1e prijs drie punten is, de 2e prijs twee en de 3e prijs één punt. Dat komt natuurlijk, omdat men bij de KNKB wedstrijden met vaste maten speelt en wij drie keer met verschillende maten en indivudieel de prijs bepalen.  Het is een makkelijk en duidelijk systeem. De wedstrijd in Heerenveen wordt niet meegeteld, vanwege het afwijkende karakter.

Wedstrijden 2010: 23 met gemiddeld  90,9 kaatsers en in 2011: 24 met gemiddeld 96,4 kaatsers. Wedstrijden 2012:  26 met gemiddeld 90,4 kaatsers.
Wedstrijden 2013: 25 met gemiddeld 93,8 kaatsers.

Bert de Jong en Oeds Broersma hebben beide 45 punten en 25 wedstrijden gespeeld. Het “doelsaldo” van 2013 moet dus uitsluitsel geven over de klassementswinnaar. Bert heeft 423 eersten voor en 315 tegen. Oeds heeft 399 voor en 321 tegen. Het “doelsaldo” van Bert is met 108 een stuk beter als dat van Oeds met 78, zodat Bert de winnaar is.
Op de foto staat Bert de Jong klaar in het perk van sporthal De Trije in Franeker.

      Keren Keren Punten
Nr. Naam Plaats 2012 2013 2013
1 Bert de Jong Leeuwarden (doelsaldo 108) 25 25 45
2 Broersma Oeds Witmarsum (doelsaldo 78) 24 25 45
3 Schuurmans Hilbrand Bolsward 23 25 44
4 Kramer Anne Sneek 21 24 42
5 Jousma Wim Tytsjerk 25 25 42
6 Boorsma Jan Menaldum 18 24 41
7 Hallema Germ Jorwert 24 25 41
8 Veen v.d.Johan Oentsjerk 24 23 39
9 Bergsma Marten Reduzum 23 24 39
10 Veenstra Jan Apeldoorn 24 22 38
11 Noordbruis Henk Marssum 22 23 38
12 Wiersma Sipke Sint Jabik 24 23 38
13 Bootsma Jan Wommels 23 21 37
14 Overal Sjirk Oldenbroek 24 21 37
15 Zee van der Siebe Lelystad 16 21 37
16 Feenstra Jan Winsum  (Fr) 21 22 36
17 Nicolai Sjoerd Witmarsum 24 22 36
18 Jong de Tjeerd Wytmarsum   23 36
19 Bootsma Henk De Knijpe 15 24 36
20 Groot de Piet Midlum 11 23 35
21 Roorda Gooitzen Vrouwenparochie 23 24 35
22 Wassenaar Siete Minnertsga 22 25 35
23 Wiersma Eeltje Berltsum 6 19 34
24 Hilarides Hans St Jacobipar. 20 20 34
25 Palsma Heinz Sexbierum 20 20 34
26 Meijer Lieuwe Minnertsga 11 21 34
27 Dijkstra Anne Leeuwarden 21 22 34
28 Wiglema Dirk Joure 22 20 33
29 Kuiken Auke St Jacobipar. 24 22 33
30 Sikkema Johan Emmeloord 26 23 33
31 Althof Auke Dongjum 26 24 33
32 Jorritsma Tjerk Heerenveen 13 17 32
33 Herrema Sjouke Hoorn 18 18 32
34 Bergsma Pieter Gytsjerk 20 20 32
35 Koopmans Germ Aldtsjerk 22 20 32
36 Idzerda Andries Goutum 21 21 32
37 Otter Gerrit Goutum 4 23 32
38 Veldman Bert Bolsward 24 24 32
39 Dijkstra Albert Harlingen 13 20 31
40 Hoekstra Jan Giekerk 25 20 31
41 Seerden Rein Sneek 24 22 31
42 Koster Teake Harlingen 22 23 31
43 Wagenaar Jan Winsum  (Fr) 25 23 31
44 Goudberg Jelle Franeker 16 24 31
45 Broersma Douwe Midlum 13 21 30
46 Keizer Piet St Annapar. 15 14 29
47 Velstra Oeltsje Idaerd 19 19 29
48 Bouma Pieter Joure 21 20 29
49 Jong de Jan Dronrijp 6 22 29
50 Terpstra Leendert Franeker 11 16 28
51 Roos de Oeds Menaldum 21 17 28
52 Mosselman Ale Goutum 24 18 28
53 Stienstra Ynze Baaium 23 19 28
54 Anema Harke Witmarsum 15 21 28
55 Sikkema Kees Dronten 18 22 28
56 Jousma Bouke Menaldum 11 13 27
57 Ridder de Jan Tolbert 11 13 27
58 Wortman Joop Joure 6 15 27
59 Roos de Jouke Luttelgeest 20 16 27
60 Smit Theo Franeker 16 13 26
61 Vries de Ype   † 13 okt Oentsjerk 24 14 26
62 Voogd Gerard Midlum 20 17 26
63 Soepboer Minne Surhuisterveen 15 19 26
64 Bosgraaf Piet Drachten 26 22 26
65 Meer v.d  Martinus Witmarsum 14 22 26
66 Buitenga Jan St Nicolaasga 6 12 25
67 Vries de Henk IJlst 18 18 25
68 Heeg Evert Oosterlittens 21 21 25
69 Kuipers Freek Drachten 17 23 25
70 Limburg Bart Wolvega 22 15 24
71 Gillebaard Andries Heerenveen 22 18 24
72 Houwer Jan Bolsward 20 19 24
73 Veer v.d.Bouwe Winsum  (Fr) 11 13 23
74 Hallema Monte Franeker 9 18 23
75 Hiemstra Hepke Grou 11 12 22
76 Leij van der  Daam Dronrijp 14 14 22
77 Punter Jouke Wommels 23 16 22
78 Zijlstra Piet Franeker 18 17 22
79 Baarda Anne Menaldum 22 18 22
80 Dooper Jolly Oentsjerk 15 13 21
81 Brandsma Jan Grijpskerk 18 18 21
82 Veen v.d.Jaap St Annapar. 12 18 21
83 Meulen v.d Willem Drachten 18 20 21
84 Twerda Tom Putten 11 11 20
85 Stellingwerf Piet Harlingen 13 13 20
86 Winkel Gerrit St Annapar. 10 14 20
87 Berkenpas Siep Balk 16 16 20
88 Groot de Rienk Leeuwarden 6 9 19
89 Monsma Anne Marssum 4 11 19
90 Engbringhof Andries Franeker 13 13 19
91 Spoelstra Jan Franeker 13 13 19
92 Tiesnitsch Jurjen Westhoek 15 13 19
93 Herrema Lou Slappeterp 12 8 18
94 Scholten Koop De Wylgen 15 16 18
95 Vries de Teade Franeker 21 10 17
96 Brouwer Anne Wommels   11 17
97 Lei van der Eddy Leeuwarden 8 12 17
98 Boonstra Wieger Heerenveen 15 14 17
99 Bouma Tjeerd Leeuwarden 14 14 17
100 Postma Klaas Heerenveen 17 10 16
101 Vries de Guus Leeuwarden 10 10 16
102 Tamminga Willem Franeker 13 12 16
103 Kamstra Durk Franeker 8 8 15
104 Postmus Frans Hitzum 11 9 15
105 Sijtsinga Jan Heerenveen 4 9 15
106 Porte Henk Leeuwarden 11 12 15
107 Zee van der Sipke Tzummarum 8 13 15
108 Weiland Hendrik Koarnjum 12 14 15
109 Bierma Piet Dronten 8 9 14
110 Zuiderhof Tom Harlingen   9 14
111 Jongsma Joeke Heerenveen 22 11 14
112 Nijdam Hein Franeker 11 11 14
113 Visser Wiebe Leeuwarden 14 12 14
114 Kuipers Roel Koarnjum   15 14
115 Koops Reinder Emmen 1 6 13
116 Volbeda Jan Sexbierum 3 8 13
117 Wartena Rients Burgum   8 13
118 Sybesma Anne Akkrum 10 11 13
119 Homminga Hans Joure 12 13 13
120 Werkhoven Henk Gytsjerk 2 5 12
121 Harkema Tsjeard Spannum 4 7 12
122 Takema Jelle Harlingen 12 8 12
123 Wiersma Wopke Dokkum 7 8 12
124 Poelstra Skelte Hijum 7 5 11
125 Schaap Joost Tirns 7 7 11
126 Woud van der Jan Goutum 11 7 11
127 Hasz Wiep Dronrijp 10 9 11
128 Haan de Jelle St. Anne   5 10
129 Oudendag Harry Hommerts 1 6 10
130 Schaaf v.d. Durk Stiens 11 9 10
131 Oudendag Joh. Arum 15 4 9
132 Goot van der Age Goënga 3 5 9
133 Jong de Gerrit Ysbrechtum 11 6 9
134 Dijkstra Oege Hijum 18 10 9
135 Lang de Douwe Franeker 3 4 8
136 Linden van der Jan Amsterdam 5 5 8
137 Wiersma Dirk Marssum 5 5 8
138 Meulen v.d Marten Leeuwarden 0 3 7
139 Veen v.d.Rinze Koarnjum 9 4 7
140 Hinrichs Johannes Harlingen 3 5 7
141 Weg bij de Gerrit Harlingen 8 5 7
142 Tigchelaar Nanne Achlum   6 7
143 Miedema Anno Stiens 4 2 6
144 Beimers Jan Dronrijp 24 3 6
145 Haan de Ieme Makkum   3 6
146 Idema Wybe Gytsjerk 3 4 6
147 Miedema Lammert Diemen   4 6
148 Steegstra Luitzen Blija 16 4 6
149 Meijer Jan Hurdegaryp   3 5
150 Bootsma Joop Reahûs 3 4 5
151 Groen Daan Hallum 16 4 5
152 Hiemstra Sipke Easterein 3 4 5
153 Helfrich Cathrines Grou 2 5 5
154 Steensma Henk Sneek 12 7 5
155 Groot de Simon Midlum 1 2 4
156 Wieringa Sije Leeuwarden   2 4
157 Zijlstra Roel Menaldum 5 2 4
158 Schiffart de Arend Wommels 1 3 4
159 Vuijk Henk Birdaard 1 3 4
160 Wal v.d.Jacobus St Jacobipar. 5 3 4
161 Velsma Jelle Tzummarum 11 4 4
162 Nagel Jetze Makkum   5 4
163 Bloemsma Henk IJsselmuiden 12 6 4
164 Miedema Hessel Balk   1 3
165 Monsma Durk Mantgum 3 1 3
166 Anema Douwe Nes 3 2 3
167 Glazema Foeke Burgum   3 3
168 Santema Piet Stiens 3 3 3
169 Kooistra Catrinus Goinga 4 4 3
170 Steegstra Meint Ferwert 10 4 3
171 Veer v.d.Ybele Franeker 2 4 3
172 Rienks Rienk Beetgumermolen 2 5 3
173 Bekema Johan Bolsward 7 1 2
174 Boersma Jappie Sneek 1 1 2
175 Hoekstra Geert Joure 23 1 2
176 Meulen v.d.Hendrik Sloten   1 2
177 Palsma Tjalling Sneek 1 1 2
178 Plaats van der Geert Bolsward 1 1 2
179 Rodenhuis Sybren Marssum 5 1 2
180 Siderius Sieger Dronten 3 1 2
181 Vries de Durk Hijum 1 1 2
182 Zijlstra Piet Scharnegoutum 3 1 2
183 Goudberg Jouke Katlijk 3 2 2
184 Roosjen Gerard Leeuwarden   2 2
185 Zijlstra Martin Leeuwarden   3 2
186 Bruin de Jan Harlingen 1 4 2
187 Anema Lieuwe St. Anne 1 1 1
188 Boersma Gerrit Sneek   1 1
189 Burger Meindert Longerhouw   1 1
190 Deelstra Henk Franeker   1 1
191 Dijk van Klaas Harich   1 1
192 Elzinga Roel Jirnsum   1 1
193 Groen Frans St. Anne   1 1
194 Ploeg van der Johannes Franeker   1 1
195 Roskam Ate Oosterlittens   1 1
196 Roukema Hielke Winsum  (Fr) 1 1 1
197 Siderius Evert Ried 1 1 1
198 Leest van der Geert Stiens 2 2 1
199 Porte Willem Nieuwe Horne 3 2 1
200 Koster Sikke Dokkum 6 1 0
201 Lantinga Rinze Sneek 1 1 0
202 Vriezema Sjoerd Sneek   1 0
Scroll naar boven