Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Kompetitie 2012 eindstand

Voor de kompetitie 2012  zijn er vanaf januari t/m april 8 wedstrijden gespeeld in de Trije (grote kaatshal) in Franeker en 12x op de velden. In mei t/m september wordt er gespeeld op de velden, voornamelijk op Sonnenborgh in Leeuwarden. Vanaf oktober wordt  vervolgd in de Trije en zijn er  6 wedstrijden gespeeld.        

De eerste prijswinnaar mag een jaar de wisselprijs in bezit houden en daarnaast ontvangt hij een ereteken. Ingaande de kompetitie van 2011 heeft de 55+ kommissie besloten, dat de kaatsers op de plaatsen 1 tot en met 5 een pakket vlees ontvangen.

Met ingang van 2011 wordt de competitestand bepaald aan de hand van de punten, die per gewonnen wedstrijd worden behaald. Op een wedstrijddag speelt men in principe drie wedstrijden en elke gewonnen wedstrijd is één punt, zodat men per dag maximaal drie punten kan behalen. Bijna op dezelfde wijze houdt de KNKB ook de klassementen bij, met dit verschil, dat de 1e prijs drie punten is, de 2e prijs twee en de 3e prijs één punt. Dat komt natuurlijk, omdat men bij de KNKB wedstrijden met vaste maten speelt en wij drie keer met verschillende maten en indivudieel de prijs bepalen.  Het is een makkelijk en duidelijk systeem. De wedstrijd in Heerenveen wordt niet meegeteld, vanwege het afwijkende karakter.

Wedstrijden 2010: 23 met gemiddeld  90,9 kaatsers en in 2011: 24 met gemiddeld 96,4 kaatsers.
Wedstrijden 2012:  26 met gemiddeld 90,4 kaatsers.

Op de foto de winnaar van het klassement: Sjirk Overal met de speciale kaatsballenbril.
Hij daagde iedereen uit: Laat de ballen maar komen.
 

      Keren Keren Punten
Nr. Naam Plaats 2011 2012 2012
1 Overal Sjirk Oldenbroek 14 24 48
2 Kuiken Auke St Jacobipar. 17 24 45
3 Nicolai Sjoerd Witmarsum 23 24 45
4 Broersma Oeds Witmarsum 22 25 43
5 Jousma Wim Tytsjerk 4 25 43
6 Sikkema Johan Emmeloord 23 26 43
7 Mosselman Ale Goutum 20 24 41
8 Schuurmans Hilbrand Bolsward 18 23 40
9 Veen v.d.Johan Oentsjerk 23 24 40
10 Veldman Bert Bolsward 19 24 39
11 Wagenaar Jan Winsum  (Fr) 23 25 39
12 Roos de Jouke Luttelgeest 7 20 38
13 Kramer Anne Sneek 2 21 38
14 Noordbruis Henk Marssum 21 22 38
15 Bootsma Jan Wommels 16 23 38
16 Punter Jouke Wommels 15 23 38
17 Veenstra Jan Apeldoorn 22 24 38
18 Palsma Heinz Sexbierum 16 20 37
19 Baarda Anne Menaldum 18 22 37
20 Wassenaar Siete Minnertsga 22 22 37
21 Hoekstra Geert Joure 19 23 37
22 Roorda Gooitzen Vrouwenparochie 8 23 37
23 Feenstra Jan Winsum  (Fr) 23 21 36
24 Beimers Jan Dronrijp 20 24 36
25 Roos de Oeds Menaldum 16 21 35
26 Vries de Teade Franeker 21 21 35
27 Bergsma Marten Reduzum 21 23 35
28 Vries de Ype Oentsjerk 22 24 35
29 Wiersma Sipke Sint Jabik 23 24 35
30 Velstra Oeltsje Idaerd 17 19 34
31 Limburg Bart Wolvega 14 22 34
32 Hoekstra Jan Giekerk 21 25 34
33 Althof Auke Dongjum 23 26 34
34 Hilarides Hans St Jacobipar. 17 20 33
35 Voogd Gerard Midlum 14 20 33
36 Dijkstra Anne Leeuwarden 19 21 33
37 Postma Klaas Heerenveen 13 17 32
38 Bouma Pieter Joure 18 21 32
39 Gillebaard Andries Heerenveen 19 22 32
40 Hallema Germ Jorwert 17 24 32
41 Bergsma Pieter Gytsjerk 16 20 31
42 Stienstra Ynze Baaium 19 23 31
43 Jong de Bert Leeuwarden 21 24 31
44 Seerden Rein Sneek 16 24 31
45 Smit Theo Franeker 14 16 29
46 Brandsma Jan Grijpskerk 14 18 29
47 Idzerda Andries Goutum 18 21 29
48 Koopmans Germ Aldtsjerk 19 22 29
49 Dooper Jolly Oentsjerk 16 15 28
50 Boorsma Jan Menaldum 17 18 28
51 Wiglema Dirk Joure 3 22 28
52 Bosgraaf Piet Drachten 23 26 28
53 Tiesnitsch Jurjen Westhoek 11 15 27
54 Heeg Evert Oosterlittens 20 21 27
55 Zee van der Siebe Lelystad 16 16 26
56 Kuipers Freek Drachten 17 17 26
57 Koster Teake Harlingen 6 22 26
58 Porte Henk Leeuwarden 6 11 25
59 Oudendag Joh. Arum 13 15 25
60 Steegstra Luitzen Blija 20 16 25
61 Visser Wiebe Leeuwarden 4 14 24
62 Bleeker Jan Sneek 19 15 24
63 Herrema Sjouke Hoorn 22 18 24
64 Herrema Lou Slappeterp 13 12 23
65 Steensma Henk Sneek 13 12 23
66 Anema Harke Witmarsum 2 15 23
67 Houwer Jan Bolsward 15 20 23
68 Hiemstra Hepke Grou 8 11 22
69 Broersma Douwe Midlum 4 13 22
70 Dijkstra Albert Harlingen 17 13 22
71 Bouma Tjeerd Leeuwarden 8 14 22
72 Keizer Piet St Annapar. 17 15 22
73 Dijkstra Oege Hijum 17 18 22
74 Postmus Frans Hitzum 9 11 21
75 Meer v.d  Martinus Witmarsum 10 14 21
76 Bootsma Henk De Knijpe 21 15 21
77 Soepboer Minne Surhuisterveen 17 15 21
78 Jong de Gerrit Ysbrechtum 17 11 20
79 Schaaf v.d. Durk Stiens 2 11 20
80 Engbringhof Andries Franeker 10 13 20
81 Spoelstra Jan Franeker 1 13 20
82 Stellingwerf Piet Harlingen 16 13 20
83 Scholten Koop De Wylgen 12 15 20
84 Meulen v.d Willem Drachten 21 18 20
85 Zijlstra Piet Franeker 18 18 20
86 Jorritsma Tjerk Heerenveen 11 13 19
87 Leij van der  Daam Dronrijp 17 14 19
88 Berkenpas Siep Balk 19 16 19
89 Groen Daan Hallum 14 16 19
90 Vries de Henk IJlst 22 18 19
91 Velsma Jelle Tzummarum 10 11 18
92 Homminga Hans Joure 12 12 18
93 Veen v.d.Jaap St Annapar. 7 12 18
94 Hallema Monte Franeker 17 9 17
95 Jousma Bouke Menaldum 13 11 17
96 Lei van der Eddy Leeuwarden 4 8 16
97 Vries de Guus Leeuwarden 9 10 16
98 Meijer Lieuwe Minnertsga 17 11 16
99 Ridder de Jan Augustinusga 11 11 16
100 Terpstra Leendert Franeker 22 11 16
101 Twerda Tom Putten 2 11 16
102 Takema Jelle Harlingen 15 12 16
103 Sikkema Kees Dronten 22 18 16
104 Poelstra Skelte Hijum 10 7 15
105 Winkel Gerrit St Annapar. 11 10 15
106 Veer v.d.Bouwe Winsum  (Fr) 3 11 15
107 Woud van der Jan Goutum 2 11 15
108 Tamminga Willem Franeker 12 13 15
109 Boonstra Wieger Heerenveen 14 15 15
110 Goudberg Jelle Franeker 13 16 15
111 Jongsma Joeke Heerenveen 20 22 15
112 Schaap Joost Tirns 4 7 14
113 Overberg Piet Leeuwarden 9 8 14
114 Hasz Wiep Dronrijp 12 10 14
115 Steegstra Meint Ferwert 9 10 14
116 Sybesma Anne Akkrum 11 10 14
117 Weiland Hendrik Koarnjum 16 12 14
118 Wortman Joop Joure 13 6 13
119 Tijssen Kees Reduzum 10 7 12
120 Vlugt van der Jan Heerenveen    † 18 8 12
121 Veen v.d.Rinze Koarnjum 5 9 12
122 Bosklopper Wim Goutum 11 12 12
123 Buitenga Jan St Nicolaasga 4 6 11
124 Algra Johannes Franeker 10 7 11
125 Weg bij de Gerrit Harlingen 3 8 11
126 Nijdam Hein Franeker 13 11 11
127 Jong de Jan Dronrijp 6 6 10
128 Wiersma Eeltje Berltsum   6 10
129 Kamstra Durk Franeker 10 8 10
130 Groot de Piet Midlum 6 11 10
131 Bloemsma Henk IJsselmuiden 7 12 9
132 Harkema Tsjeard Spannum 9 4 8
133 Linden van der Jan Amsterdam 8 5 8
134 Koster Sikke Dokkum 9 6 8
135 Bierma Piet Dronten 5 8 8
136 Houtsma Thijs Westhoek 4 4 7
137 Kooistra Catrinus Goinga 3 4 7
138 Groot de Rienk Leeuwarden 9 6 7
139 Bekema Johan Bolsward 8 7 7
140 Wiersma Wopke Dokkum 9 7 7
141 Goot van der Age Goënga   3 6
142 Miedema Anno Stiens 5 4 6
143 Otter Gerrit Goutum 2 4 6
144 Helfrich Cathrines Grou 1 2 5
145 Berg van de Sies Zurich   3 5
146 Bootsma Joop Reahûs 2 3 5
147 Hiemstra Sipke Easterein   3 5
148 Werf van der Anne Sneek 16 3 5
149 Zijlstra Piet Scharnegoutum   3 5
150 Grijpstra Simon Aalsum 12 4 5
151 Monsma Anne Marssum 3 4 5
152 Rodenhuis Sybren Marssum 10 5 5
153 Wiersma Dirk Marssum   5 5
154 Zijlstra Roel Menaldum 9 5 5
155 Wal v.d.Johannes Franeker 6 6 5
156 Zee van der Sipke Tzummarum 13 8 5
157 Iedema Wybe Gytsjerk   2 4
158 Hinrichs Johannes Harlingen   3 4
159 Lang de Douwe Franeker 6 3 4
160 Volbeda Jan Sexbierum 1 3 4
161 Bruinsma Jan Heerenveen 7 4 4
162 Wal v.d.Jacobus St Jacobipar. 8 5 4
163 Dijkstra Albert Giekerk 19 1 3
164 Faber Jan Witmarsum   1 3
165 Nieuwenburg Jaap Harlingen   1 3
166 Siderius Evert Ried 6 1 3
167 Boer de Harry St. Nicolaasga   2 3
168 Bruinsma Doeke Schalsum   2 3
169 Steneker Herman Leeuwarden 12 2 3
170 Goudberg Jouke Katlijk 1 3 3
171 Monsma Durk Mantgum 6 3 3
172 Siderius Sieger Dronten 1 3 3
173 Boersma Jappie Sneek   1 2
174 Dijk van Wiebe Harlingen 1 1 2
175 Groot de Simon Midlum   1 2
176 Klijnsma Hans Wommels   1 2
177 Leenes Willem St. Nyk   1 2
178 Palsma Tjalling Sneek 1 1 2
179 Wijnsma Appie Leeuwarden 4 1 2
180 Faber Germ Sneek 3 2 2
181 Leest van der Geert Stiens 5 2 2
182 Rienks Rienk Beetgumermolen 11 2 2
183 Smidts Arjen Earnewâld   2 2
184 Veer v.d.Ybele Franeker   2 2
185 Anema Douwe Nes 4 3 2
186 Porte Willem Nieuwe Horne 1 3 2
187 Santema Piet Stiens 2 3 2
188 Anema Lieuwe St. Anne   1 1
189 Bruin de Jan Harlingen 3 1 1
190 Kooistra Han Easterein 1 1 1
191 Koops Reinder Emmen   1 1
192 Plaats van der Geert Bolsward 1 1 1
193 Roukema Hielke Winsum  (Fr)   1 1
194 Tolsma Hendrik Tzummarum   1 1
195 Ydema Wiebe Gytsjerk   1 1
196 Sijtsinga Jan Heerenveen 3 4 1
197 Buwalda Liekele Emmen   1 0
198 Lantinga Rinze Sneek 1 1 0
199 Oudendag Harry Hommerts 6 1 0
200 Schiffart de Arend Wommels   1 0
201 Tiemersma Riekus Leeuwarden   1 0
202 Vries de Durk Hijum 2 1 0
203 Vuijk Henk Birdaard 2 1 0
204 Werkhoven Henk Gytsjerk 1 2 0
Scroll naar boven