Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Kompetitie 2011 eindstand

Voor de kompetitie 2011 zijn er vanaf januari 7 wedstrijden gespeeld in de Trije (grote kaatshal) in Franeker. In mei t/m september zijn 11 wedstrijden gespeeld op de velden, voornamelijk op Sonnenborgh in Leeuwarden. Vanaf oktober werd vervolgd in de Trije en zijn er nog 6 wedstrijden gekaatst.      

De eerste prijswinnaar mag een jaar de wisselprijs in bezit houden en daarnaast ontvangt hij een ereteken. Ingaande de kompetitie van 2011 heeft de 55+ kommissie besloten, dat de kaatsers op de plaatsen 1 tot en met 5 een pakket vlees ontvangen.

Met ingang van 2011 wordt de competitestand bepaald aan de hand van de punten, die per gewonnen wedstrijd worden behaald. Op een wedstrijddag speelt men in principe drie wedstrijden en elke gewonnen wedstrijd is één punt, zodat men per dag maximaal drie punten kan behalen. Bijna op dezelfde wijze houdt de KNKB ook de klassementen bij, met dit verschil, dat de 1e prijs drie punten is, de 2e prijs twee en de 3e prijs één punt. Dat komt natuurlijk, omdat men bij de KNKB wedstrijden met vaste maten speelt en wij drie keer met verschillende maten en indivudieel de prijs bepalen. In de voetballerij en andere sporten gaat het al net zo, waarbij je per wedstrijd 3 of 1 punt kunt behalen. Bij verlies krijgt men nul punten en als je dik verliest, dan heb je wel een negatief doelsaldo, maar gewoon nul punten en de punten bepalen in eerste instantie de competitiestand. Tot en met 2010 was het bij het 55+ kaatsen zo, dat als je een slechte dag had en/of slechte maten, je 3x met 0-6 kon verliezen en dan kreeg je voor de competitie een negatief saldo van 18. Het andere uiterste met 3x verliezen was een negatief saldo van 3. Met het nieuwe systeem krijg je in alle gevallen bij verlies gewoon nul punten. Het is een makkelijk en duidelijk systeem. De wedstrijd in Heerenveen wordt niet meegeteld, vanwege het afwijkende karakter. In 2011 zijn er van de wedstrijd in Balk ook geen punten  meegeteld, omdat deze is afgebroken (Jappie Miedema  ).

Keren 2010: 23 met gemiddeld  90,9 kaatsers.

Keren 2011:  24 met gemiddeld 96,4 kaatsers.

Hieronder de winnaar van het klassement 2011: Sjouke Herrema uit Hoorn.

 

      Keren Keren Punten
Nr. Naam Plaats 2010 2011 2011
1 Herrema Sjouke Hoorn 15 22 47
2 Hoekstra Jan Giekerk 15 21 41
3 Wassenaar Siete Minnertsga 20 22 40
4 Veen v.d.Johan Oentsjerk 22 23 40
5 Veenstra Jan Apeldoorn 20 22 39
6 Bosgraaf Piet Drachten 19 23 36
7 Boorsma Jan Menaldum 14 17 35
8 Beimers Jan Dronrijp 22 20 35
9 Heeg Evert Oosterlittens 19 20 35
10 Noordbruis Henk Marssum 17 21 35
11 Dijkstra Albert Giekerk 18 19 34
12 Steegstra Luitzen Blija 17 20 34
13 Terpstra Leendert Franeker 18 22 34
14 Sikkema Johan Emmeloord 22 23 34
15 Kuiken Auke St Jacobipar. 19 17 33
16 Schuurmans Hilbrand Bolsward 17 18 33
17 Bootsma Henk De Knijpe 23 21 32
18 Feenstra Jan Winsum  (Fr) 19 23 32
19 Nicolai Sjoerd Witmarsum 20 23 32
20 Wagenaar Jan Winsum  (Fr) 18 23 32
21 Wiersma Sipke Sint Jabik 22 23 32
22 Mosselman Ale Goutum 19 20 31
23 Jong de Bert Leeuwarden 15 21 31
24 Roos de Oeds Menaldum 21 16 30
25 Hallema Monte Franeker 14 17 30
26 Berkenpas Siep Balk 14 19 30
27 Gillebaard Andries Heerenveen 17 19 30
28 Althof Auke Dongjum 20 23 30
29 Palsma Heinz Sexbierum 16 16 29
30 Hilarides Hans St Jacobipar. 10 17 29
31 Veldman Bert Bolsward 15 19 29
32 Broersma Oeds Witmarsum 21 22 29
33 Stellingwerf Piet Harlingen 13 16 28
34 Bouma Pieter Joure 15 18 28
35 Stienstra Ynze Baaium 19 19 28
36 Vries de Teade Franeker 20 21 28
37 Idzerda Andries Goutum 13 18 27
38 Koopmans Germ Aldtsjerk 16 19 27
39 Vries de Henk IJlst 13 22 27
40 Vries de Ype Oentsjerk 22 22 27
41 Herrema Lou Slappeterp 8 13 26
42 Overal Sjirk Oldenbroek 10 14 26
43 Dijkstra Albert Harlingen 14 17 26
44 Keizer Piet St Annapar. 16 17 26
45 Kuipers Freek Drachten 11 17 26
46 Bleeker Jan Sneek 23 19 26
47 Dijkstra Anne Leeuwarden 23 19 26
48 Meulen v.d Willem Drachten 22 21 26
49 Scholten Koop De Wylgen 15 12 25
50 Bergsma Pieter Gytsjerk 15 16 25
51 Seerden Rein Sneek 14 16 25
52 Soepboer Minne Surhuisterveen 17 17 25
53 Sikkema Kees Dronten 13 22 25
54 Weiland Hendrik Koarnjum 8 16 24
55 Tiesnitsch Jurjen Westhoek 10 11 23
56 Winkel Gerrit St Annapar. 11 11 23
57 Limburg Bart Wolvega 12 14 23
58 Houwer Jan Bolsward 5 15 23
59 Werf van der Anne Sneek 19 16 23
60 Jong de Gerrit Ysbrechtum 5 17 23
61 Meijer Lieuwe Minnertsga 19 17 23
62 Hoekstra Geert Joure 18 19 23
63 Jorritsma Tjerk Heerenveen 8 11 22
64 Brandsma Jan Grijpskerk 4 14 22
65 Smit Theo Franeker 12 14 22
66 Velstra Oeltsje Idaerd 17 17 22
67 Vlugt van der Jan Heerenveen 20 18 22
68 Zijlstra Piet Menaldum/Fran. 20 18 22
69 Bergsma Marten Reduzum 17 21 22
70 Poelstra Skelte Hijum 7 10 21
71 Ridder de Jan Augustinusga 11 11 21
72 Goudberg Jelle Franeker 19 13 21
73 Jousma Bouke Menaldum 5 13 21
74 Wortman Joop Joure 13 13 21
75 Voogd Gerard Midlum 16 14 21
76 Kamstra Durk Franeker 8 10 20
77 Sybesma Anne Akkrum 13 11 20
78 Weerstra Bouke IJlst 0 11 20
79 Groen Daan Hallum 3 14 20
80 Bootsma Jan Wommels 14 16 20
81 Dooper Jolly Oentsjerk 21 16 20
82 Zee van der Siebe Lelystad 16 16 20
83 Leij van der  Daam Dronrijp 16 17 20
84 Steneker Herman Leeuwarden 11 12 19
85 Takema Jelle Harlingen 12 15 19
86 Oudendag Joh. Arum 12 13 18
87 Hiemstra Hepke Grou 0 8 17
88 Homminga Hans Joure 13 12 17
89 Postma Klaas Heerenveen 14 13 17
90 Steensma Henk Sneek 10 13 17
91 Dijkstra Oege Hijum 19 17 17
92 Hallema Germ Jorwert 9 17 17
93 Baarda Anne Menaldum 17 18 17
94 Bekema Johan Bolsward 0 8 16
95 Overberg Piet Leeuwarden 10 9 16
96 Steegstra Meint Ferwert 6 9 16
97 Velsma Jelle Tzummarum 2 10 16
98 Tamminga Willem Franeker 13 12 16
99 Zee van der Sipke Tzummarum 12 13 16
100 Boonstra Wieger Heerenveen 7 14 16
101 Punter Jouke Wommels 16 15 16
102 Jongsma Joeke Heerenveen 20 20 16
103 Linden van der Jan Amsterdam 9 8 15
104 Postma Henk Marssum 8 8 15
105 Groot de Rienk Leeuwarden 10 9 15
106 Harkema Tsjeard Spannum 10 9 15
107 Vries de Guus Leeuwarden 0 9 15
108 Zijlstra Roel Menaldum 5 9 15
109 Kuipers Roel Koarnjum 20 11 15
110 Hasz Wiep Dronrijp 17 12 15
111 Nijdam Hein Franeker 6 13 15
112 Postmus Frans Hitzum 8 9 14
113 Algra Johannes Franeker 13 10 14
114 Engbringhof Andries Franeker 12 10 14
115 Meer v.d  Martinus Witmarsum 9 10 14
116 Oudendag Harry Hommerts 0 6 13
117 Wierda Johannes Hallum 15 8 13
118 Koster Sikke Dokkum 12 9 13
119 Wiersma Wopke Dokkum 8 9 13
120 Rodenhuis Sybren Marssum 15 10 13
121 Tijssen Kees Reduzum 8 10 13
122 Rienks Rienk Beetgumermolen 12 11 13
123 Broersma Douwe Midlum 5 4 11
124 Groot de Piet Midlum 2 6 11
125 Roos de Jouke Luttelgeest 0 7 11
126 Bouma Tjeerd Leeuwarden 0 8 11
127 Roorda Gooitzen Vrouwenparochie 0 8 11
128 Bosklopper Wim Goutum 12 11 11
129 Grijpstra Simon Aalsum 12 12 11
130 Miedema Anno Stiens 3 5 10
131 Porte Henk Leeuwarden 10 6 10
132 Tuinier Jan Makkum 0 7 10
133 Dijk van Klaas Harich 12 8 10
134 Jousma Wim Tytsjerk 0 4 9
135 Schaap Joost Tirns 3 4 9
136 Veen v.d.Jaap St Annapar. 10 7 9
137 Miedema Jappie Stiens † 28-7-11 6 8 9
138 Wal v.d.Jacobus St Jacobipar. 7 8 9
139 Anema Douwe Nes 6 4 8
140 Jong de Jan Dronrijp 0 6 8
141 Koster Teake Harlingen 3 6 8
142 Bruinsma Jan Heerenveen 2 7 8
143 Jong de Anne Middenmeer 12 7 8
144 Monsma Anne Marssum 8 3 7
145 Schaaf v.d. Hendrik Beetgumermolen 0 3 7
146 Houtsma Thijs Westhoek 5 4 7
147 Lei van der Eddy Leeuwarden 13 4 7
148 Visser Wiebe Leeuwarden 8 4 7
149 Leest van der Geert Stiens 0 5 7
150 Veen v.d.Rinze Koarnjum 19 5 7
151 Donga Anne Sint Jabik 1 3 6
152 Buitenga Jan St Nicolaasga 12 4 6
153 Bierma Piet Dronten 4 5 6
154 Bootsma Joop Reahûs 1 2 5
155 Schaaf v.d. Durk Stiens 0 2 5
156 Faber Germ Sneek 4 3 5
157 Kooistra Catrinus Goinga 1 3 5
158 Postma Henk Franeker 2 4 5
159 Monsma Durk Mantgum 10 6 5
160 Siderius Evert Ried 0 6 5
161 Binsma Cor Apeldoorn 14 2 4
162 Kramer Anne Sneek 1 2 4
163 Otter Gerrit Goutum 1 2 4
164 Twerda Tom Putten 8 2 4
165 Woud van der Jan Goutum 1 2 4
166 Wiglema Dirk Joure 13 3 4
167 Wijnsma Appie Leeuwarden 1 4 4
168 Lang de Douwe Franeker 7 6 4
169 Bloemsma Henk IJsselmuiden 6 7 4
170 Plaats van der Geert Bolsward 1 1 3
171 Werkhoven Henk Gytsjerk 2 1 3
172 Anema Harke Witmarsum 0 2 3
173 Beimers Willem St. Jabik 0 2 3
174 Santema Piet Stiens 0 2 3
175 Vries de Durk Hijum 1 2 3
176 Vuijk Henk Birdaard 12 2 3
177 Weg bij de Gerrit Harlingen 11 3 3
178 Haan de Anne Leeuwarden 13 4 3
179 Wal v.d.Johannes Franeker 9 6 3
180 Dijk van Wiebe Harlingen 0 1 2
181 Goudberg Jouke Katlijk 0 1 2
182 Hondema Max Leeuwarden 0 1 2
183 Nagel Jetze Makkum 0 1 2
184 Porte Willem Nieuwe Horne 1 1 2
185 Spoelstra Jan Frjentsjer 0 1 2
186 Volbeda Jan Sexbierum 1 1 2
187 Langhout Jopie Drachten 3 2 2
188 Smit Rients Wommels 1 2 2
189 Bruin de Jan Harlingen 12 3 2
190 Ennema Paulus Leeuwarden 1 1 1
191 Helfrich Cathrines Grou 6 1 1
192 Lantinga Rinze Sneek 3 1 1
193 Meulen v.d Marten Leeuwarden 0 1 1
194 Palsma Tjalling Sneek 2 1 1
195 Siderius Sieger Dronten 1 1 1
196 Vormeer Sjerp Dieren 8 1 1
197 Meijer Jan Jirnsum 0 2 1
198 Sijtsinga Jan Heerenveen 3 3 1
199 Veer v.d.Bouwe Winsum  (Fr) 1 3 1
200 Kooistra Han Easterein 0 1 0
201 Meer v.d  Willem Drachten 0 1 0
Scroll naar boven