Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Jubileumpartij 18 december 2019

De winnaars v.l.n.r. Roel Sijbesma, Durk Kamstra en Jelle de Boer.

Minsken, minsken wat in bjusterbaarlike dei!

Hielendal stikken mar wat in dei ha wij belibbe. 114 kaatsers op de lijst, meer dan 20 dames aan het bloemschikken en de bingo en later op de dag 150 deelnemers aan het buffet. Wat een drukte in de Trije op de 25 jarige Jubileumpartij van het Keatsen 55+. Hoogtepunt van de dag de woorden van burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u. Piet Bosgraaf, te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.”

Om kwart over zeven ’s -morgens waren de eerste Commissieleden al aanwezig in de Trije want tussen 08:00 en 09:00 uur konden de kaatsers zich inschrijven. Na betalen van de inleg ontvingen zij van de gastvrouwen Lucy, Reny, Cobi en tante Luuk de speciale kleuren uitgave van De Keatser met daarin opgenomen de lijst, een ballpoint aangeboden door Jolly Dooper met een Bedankt Piet Bosgraaf opschrift, het speciale Keatsen 55+ shirt, een halve kaatsbal als sleutelhanger en 2 consumptiemunten. Voor de meegekomen dames was er nog een mooi tasje beschikbaar.

Helaas kwamen er een 20-tal kaatsers (soms uren) later in Franeker aan dankzij de actie van de boeren. Ook al was op Omrop Fryslân gevraagd de wegen naar Franeker vrij te houden. Zij misten hierdoor het fotomoment waarbij alle kaatsers gekleed in het jubileumshirt op de foto kwamen. Hierna werden alle kaatsers met een minuut stilte herdacht die ons zijn ontvallen deze 25 jaar. Doordat Jan Veenstra nog in de file stond werd vervolgens het woord genomen door Monte Hallema. Met mooie woorden voor mede oprichter en 25 jaar voorzitter van de 55-plus Piet Bosgraaf en de mede commissieleden. Namens alle kaatsers ontving Piet Bosgraaf een schitterend Hylper beschilderd bord met zijn naam en functie en mooi kaatstafereel. Daarnaast werd hem een speciale krans omgehangen. Ook de overige commissieleden ontvingen een persoonlijk Hylper beschilderd bord. Voor alle commissieleden waren er bloemen en een grote cadeaubon.

Na alle plichtplegingen kon dan eindelijk gekaatst worden terwijl de dames begonnen met het maken van een groot kerststuk. In de loop van de middag werd door hen nog fanatiek gestreden bij de bingo.
Omstreeks 4 uur in de middag werd het kaatsen stil gelegd voor een bijzonder moment. Omringd door alle kaatsers werd Piet Bosgraaf naar voren gehaald na binnenkomst van burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingland. Onder het mom van aanwezigheid i.v.m. het jubileum van de 55-plus werd geleidelijk Piet Bosgraaf wat ondervraagd over zijn activiteiten van de afgelopen 25 jaar. Uiteindelijk waren daar de woorden: het heeft Zijne Majsteit behaagd….. Een zichtbaar ontroerde Piet Bosgraaf werd vervolgens in bijzijn van mede oprichter Jan Hoeksma en vrouw uit Dokkum, zijn kinderen en kleinkinderen de Koninklijke onderscheiding omgespeld. Dit onder daverend applaus van alle aanwezigen. Piet Bosgraaf altijd op zijn Russisch een krûpke gevend aan de kranswinnaars ontving deze keer ’t krûpke van de burgemeester. 

Na deze opsteker voor Piet werden de laatste partijen uitgekaatst en kon omstreeks 5 uur begonnen worden met de prijsuitreiking. Als eerste ontving Ludwig Seerden een herinnering als competitiewinnaar van 2018. Door hem werd de wisselprijs ingeleverd. Vervolgens kregen Piet Bosgraaf en Evert Heeg als kaatsers van het eerste uur een herinneringsteken. Door Piet Keizer werd Piet Bosgraaf een aandenken uitgereikt namens de mede-commissieleden voor zijn voorzitterschap gedurende 25 jaar. Vervolgens ontvingen de volgende kaatsers een prijs als de nummer 1 t/m 5 van het eindklassement 2019:

1. Jan Kwast, Harlingen
2. Ludwig Seerden, Franeker
3. Johan van der Veen, Oentsjerk
4. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie
5. Harke Anema, Witmarsum

Dan waren er nog de prijzen voor de dagwinnaars in de verschillende klassen, voor de laatste keer uitgereikt door Piet Bosgraaf:

A-klasse 1. Roel Sijbesma, Oosterend (21-3)
2. Jan Tuinier, Makkum (21-8)
3. Rick Vlieger, Harlingen (21-9)
4. Lieuwe Bosch, Tzum (21-9)
B-klasse 1. Jelle de Boer, Wommels (21-7 21-6)
2. Harry Oudendag, Sneek (21-7 21-10)
3. Pieter Bergsma, Gytsjerk (21-9)
4. Theun Hoekstra, Leeuwarden (21-9)
5. Jan Veenstra, Apeldoorn (21-10)
6. Jan Boorsma, Menaldum (21-13)
7. Gooitzen Roorda, Vrouwenparochie (20-10)
8. Klaas Postma, Heerenveen (21-12)
C-klasse 1. Dirk Kamstra, Franeker (21-8)
2. Jaap Zondervan, Menaldum (21-8)
3. Rein Seerden, Sneek (21-11)

Afgesloten werd met muziek van de Fryske Shadows Jan Houwer en Johan Bekema met gastoptreden van Evert Heeg. en geweldig buffet en daarna optreden van Griet Wiersma. Omtreeks 21:00 uur werd afgesloten daar de meeste nog aanwezige kaatsers te moe waren om nog te dansen of een pilsje te tillen. Al met al een gedenkwaardige dag.

Onze grote dank gaat dan ook uit naar alle mensen en bedrijven die door sponsoring of hulp dit mogelijk hebben gemaakt. Iedereen noemen is ondoenlijk met het risico mensen te vergeten. Wij wensen alle liefhebbers van de kaatssport fijne feestdagen en een geweldig 2020. Op 8 januari hebben wij de volgende wedstrijd en wel de Einekoer partij!

Op de website kaatsen55plus.nl meer foto’s e.d. van deze dag.

 

Scroll naar boven