Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – Franeker 9 oktober 2013

De priiswinners mei de krânse: flnr Jan Spoelstra, Heinz Palsma, Jan Buitenga, Siete Wassenaar en Jolly Dooper (foto Wim Jousma).

De 55+ begon it winterskoft mei 96 man yn de Trije yn Frjentsjer.

Yn de A-klasse wienen twa priiswinners.
A-klasse: 1. Siete Wassenaar Minnertsgea en Jan Buitenga Sint Nik, 3. Hans Hilarides Sint Jabik, 4. Bertus de Jong Ljouwert, 5. Kees Sikkema Dronten.
B-klasse: 1. Jan Spoelstra Frjentsjer, 2. Gooitzen Roorda Froubuorren, 3. Eeltsje Wiersma Berltsum, 4. Reinder Koops Emmen, 5. Siebe v.d. Zee (Lelystad), 6. Leendert Terpstra Frjentsjer.
C-klasse: 1. Heinz Palsma Seisbierrum. 2. Piet Bouma Joure, 3. Tom Twerda Putten.
D-klasse: 1. Jolly Dooper Oentsjerk

De kompetysje bliuwt tige spannend en der is noch neat fan te sizzen wa’t it winne sil. De earste fiif sitte elkoar ticht op ‘e hûd.
1. Hilbrand Schuurmans Boalsert 37 punten
2. Oeds Broersma Wytmarsum 34 punten
2. Wim Jousma Tytsjerk 34 punten
2. Bertus de Jong Ljouwert 34 punten
3. Anne Kramer Snits 33 punten.                                                            Bron: Wim Jousma.

Johan en Els stienen ek wer yn de kantine fan de Trije om de keatsers en belangstellenden te fersjen fan iten en drinken, krekt lyk as de ferline jierren.

Johan_Els_2

Scroll naar boven