Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Deelnemers Jubileumpartij

Alberda,  Frans Harlingen
Althof,  Auke Dongjum
Anema,  Harke Witmarsum
Baarda,  Anne Menaldum
Bekema,  Johan Bolsward
Bergsma,  Pieter Gytsjerk
Berkepas,  Siep Balk
Bierma,  Piet Dronten
Bloemsma,  Henk IJsselmuiden
Boer, de Jelle Wommels
Boonstra,  Wieger Heerenveen
Boorsma,  Jan Menaldum
Bootsma,  Henk De Knipe
Bootsma,  Jan Wommels
Bootsma,  Joop Reahûs
Bosch,  Lieuwe Tzum
Bosgraaf,  Piet Drachten
Bouma,  Pieter Joure
Bouma,  Tjeerd Leeuwarden
Braaksma,  Hielke Emmen
Broersma,  Douwe Midlum
Broersma,  Oeds Witmarsum
Brouwer,  Anne Wommels
Bruinsma,  Jan Heerenveen
Buitenga,  Jan St. Nicolaasga
Dooper,  Jolly Oentsjerk
Engbrenghof,  Andries Franeker
Faber, Jan Witmarsum
Feenstra,  Jan Winsum  (Fr)
Feenstra,  Sjoerd Dronten
Goot, van der Age Goënga
Goudberg,  Jelle Franeker
Groot, de Piet Midlum
Haan, de Jelle St. Annaparochie
Hallema,  Germ Jorwert
Hallema,  Monte Franeker
Helfrich,  Catherinus Grou
Hempenius, Wijbe Harlingen
Herrema,  Sjouke Hoorn
Herrema, Lou Slappeterp
Hilarides,  Hans St. Jacobiparochie
Hoekstra,  Theun Leeuwarden
Houtsma,  Thijs Westhoek
Houwer,  Jan Bolsward
Idema,  Wybe Gytsjerk
Idzerda,  Andries Goutum
Jong, de Bert Drachten
Jong, de Jan Dronryp
Jong, de Jan Menaldum
Jousma,  Bouke Menaldum
Jousma,  Wim Tietjerk
Kamstra,  Durk Franeker
Koops,  Reinder Emmen
Koster,  Sikke Dokkum
Koster,  Teake Harlingen
Kramer,  Anne Sneek
Kuiken,  Auke St. Jacobiparochie
Kuipers,  Freek Drachten
Kuipers,  Roel Koarnjum
Kwast,  Jan Harlingen
Lei, vander Eddy Leeuwarden
Linden, van der Jan Amsterdam
Meer, van der Martinus Witmarsum
Meijer,  Jan Hurdegaryp
Mosselman,  Ale Goutum
Nagel, Jetze Makkum
Nijdam,  Hein Franeker
Noordbruis,  Henk Marssum
Otter,  Gerrit Goutum
Oudendag,  Harry Hommerts
Overal,  Sjirk Oldenbroek
Palsma,  Heinz Sexbierum
Porte,  Henk Huizum
Postma,  Klaas Heerenveen
Ridder, de Jan Tolbert
Rienks,  Rienk Beetgumermolen
Roorda,  Gooitzen Vrouwenparochie
Roos, de Jouke Luttelgeest
Roos, de Oeds Menaldum
Scholten,  Koop De Wylgen
Schuurmans,  Hilbrand Bolsward
Seerden,  Ludwig Franeker
Seerden,  Rein Sneek
Siderius,  Sieger Dronten
Sijbesma,  Roel Easterein
Smit, Theo Franeker
Spoelstra,  Jan Franeker
Staphorsius,  Gerben Dronten
Stellingwerf,  Piet Harlingen
Stienstra,  Ynze Baaium
Terpstra,  Leendert Sneek
Tiesnitsch,  Jurjen Westhoek
Tigchelaar,  Nanne Achlum
Tuinier, Jan Makkum
Veen, van der Johan Oentsjerk
Veenstra,  Jan Apeldoorn
Veldman,  Bert Bolsward
Velsma,  Jelle Tzummarum
Vlas, de Jan Franeker
Vlieger,  Rick Harlingen
Volbeda,  Jan Sexbierum
Voogd,  Gerard Harlingen
Vries, de Henk IJlst
Wartena,  Riens Burgum
Weiland,  Hendrik Koarnjum
Wiersma,  Dirk Marssum
Wiersma,  Eeltje Berltsum
Woud, van der Wybren Leeuwarden
Zee, van der Siebe Lelystad
Zee, van der Sipke Tzummarum
Zijlstra,  Piet Scharnegoutum
Zijlstra,  Roel Menaldum
Zondervan,  Jaap Menaldum
Zuiderhof,  Tom Harlingen
Scroll naar boven