Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Competitiestand 2023

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Seerden, Ludwig Franeker
54
Broersma, Oeds Witmarsum
48
Otter, Gerrit Goutum
46
Anema, Harke Witmarsum
46
Hinrichs, Johannes Harlingen
45
Jellema, Sicco Wommels
45
Kwast, Jan Harlingen
44
Boorsma, Jan Menaldum
43
Veen, van der Johan Gytsjerk
39
10  Hoekstra, Jan Leeuwarden
38
11  Sijbesma, Roel Easterein
37
12  Roos, de Oeds Menaldum
37
13  Siemensma, Peter Bolsward
37
14  Hoekstra, Theun Leeuwarden
37
15  Groot, de Piet Midlum
37
16  Bosgraaf, Piet Drachten
37
17  Siderius, Sieger Dronten
36
18  Hallema, Germ Jorwert
36
19  Sikkema, Kees Dronten
36
20  Wiersma, Eeltje Berltsum
35
21  Tuinier, Jan Makkum
35
22  Veenstra, Jan Apeldoorn
34
23  Seerden, Rein Sneek
34
24  Wassenaar, Siete Minnertsga
34
25  Groen, Daan Hallum
34
26  Seepma, Nanning Harkema
33
27  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
33
28  Postma, Klaas Heerenveen
32
29  Dooper, Jolly Oentsjerk
31
30  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
30
31  Meer, van der Martinus Witmarsum
30
32  Goot, van der Age Goënga
30
33  Alberda, Frans Harlingen
30
34  Postmus, Jan Huizum
30
35  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
30
36  Baarda, Anne Menaldum
29
37  Kramer, Ronald Dronrijp
29
38  Jong, de Jan Menaldum
28
39  Stellingwerf, Piet Harlingen
27
40  Broersma, Douwe Midlum
27
41  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
27
42  Mosselman, Ale Goutum
27
43  Stienstra, Ynze Baaium
26
44  Grijpstra, Simon Sebaldeburen
26
45  Porte, Henk Huizum
26
46  Idema, Wybe Gytsjerk
25
47  Palsma, Heinz Sexbierum
25
48  Visser, Lieuwe Franeker
25
49  Rienks, Rienk Beetgumermolen
25
50  Bosch, Lieuwe Tzum
24
51  Koster, Sikke Dokkum
24
52  Bootsma, Jan Wommels
23
53  Koster, Teake Harlingen
22
54  Feenstra, Sjoerd Dronten
21
55  Sijtsinga, Jan Heerenveen
21
56  Tigchelaar, Nanne Achlum
21
57  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
20
58  Sjollema, Eddy Harlingen
20
59  Vlas, de Jan Franeker
20
60  Boer, de Jelle Wommels
20
61  Bootsma, Joop Reahûs
20
62  Werf, van der Anne Sneek
20
63  Idzerda, Andries Goutum
20
64  Graaf, de Germ Noardburgum
19
65  Jousma, Wim Tietjerk
19
66  Cuttress, Wayne Tzummarum
18
67  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
18
68  Koops, Reinder Emmen
18
69  Brouwer, Anne Wommels
18
70  Bierma, Piet Dronten
18
71  Velsma, Jelle Tzummarum
17
72  Vlieger, Rick Harlingen
17
73  Voogd, Gerard Harlingen
17
74  Althof, Auke Dongjum
17
75  Zondervan, Jaap Menaldum
16
76  Groot, de Rienk Leeuwarden
16
77  Roosjen, Gerard Leeuwarden
15
78  Loon, van Siebe Heerenveen
15
79  Zijlstra, Roel Menaldum
15
80  Kuipers, Freek Drachten
15
81  Veldman, Bert Bolsward
14
82  Houwer, Jan Bolsward
14
83  Vries, de Guus Leeuwarden
13
84  Smid, Hilbrand Witmarsum
13
85  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
13
86  Woud, van der Wybren Leeuwarden
12
87  Graaf, de Johan Wommels
12
88  Jong, de Bert Drachten
11
89  Siderius, Anne Boazum
11
90  Bouma, Pieter Joure
11
91  Kramer, Klaas Dronrijp
10
92  Bergsma, Pieter Gytsjerk
10
93  Eringa, Auke Wommels
10
94  Dijkstra, Auke Waaxens
9
95  Werf, van der Ferdinand Joure
9
96  Posthuma, Bauke Folsgare
9
97  Versnel, Maikel St. Annaparochie
9
98  Sietsma, Tjalling Hilaard
9
99  Dijkstra, Geert Oosterend
8
100  Gerbrandy, Harmen Warns
8
101  Braaksma, Hielke Emmen
8
102  Goudberg, Jelle Franeker
8
103  Bauer, Uco Leeuwarden
7
104  Mulder, Henk Dronryp
7
105  Pol, van der Jacob Harlingen
7
106  Lei, van der Eddy Leeuwarden
7
107  Smit, Theo Franeker
6
108  Dantuma, Sikke Driezum
6
109  Groot, de Sjouke Oosterlittens
6
110  Hoekstra, Jan Gytsjerk
6
111  Monsma, Johannes Burgwerd
5
112  Jousma, Bouke Menaldum
4
113  Diekman, Hans Leeuwarden
4
114  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
4
115  Oosterhaven, Jan Franeker
3
116  Spiekstra, Peter Huizum
3
117  Miedema, Hessel Balk
3
118  Groot, de Erik Leeuwarden
3
119  Zondervan, Piet Jorwert
3
120  Monsma, D. NN
3
121  Leijenaar, Douwe Bolsward
3
122  Raukema, H Winsum
3
123  Bruinsma, Jan Heerenveen
3
124  Oortwijn, Ron Zwolle
3
125  Nauta, Sjoerd Heerenveen
3
126  Hoitenga, Wibe Boazum
3
127  Kwast, Peter Harlingen
3
128  Sybesma, Anne Akkrum
2
129  Staphorsius, Gerben Dronten
2
130  Braaksma, Jippe Heerenveen
2
131  Hoek, P. NN
2
132  Ommen, van Aize NN
2
133  Fopma, Rutger nn
2
134  Nauta, Albert Bitgum
2
135  Boonstra, Wieger Heerenveen
2
136  Kooistra, P. NN
2
137  Westerhoff, Henk NN
2
138  Poelstra, W NN
2
139  Vries, de Anne St. Annaparochie
2
140  Siegersma, Johannes Berlikum
1
141  Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
142  Steegstra, Meint Ferwerd
1
143  Kooistra, H. NN
1
144  Linden, van der Jan Amsterdam
1
145  Hellinga, H NN
1
146  Heins, Eppie NN
1
147  Mienstra, Henk Heerenveen
1
148  Stork, Chris NN
1
149  Draijer, Theo Tzummarum
1
150  Schotanus, Jac. NN
1
151  Boer, de Willem NB
1
152  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
1
153  Boer, de G. NN
1
154  Westra, H NN
1
155  Zijlstra, Roel NN
1
156  Harkema, Tsjeard Spannum
1
157  Althof, Lieuwe NN
1
158  Scholten, Koop De Wylgen
1
159  Werf, van der Yzten Cornjum
0
160  Volbeda, Jan Sexbierum
0
161  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
0
162  Reitsma, J. NN
0
163  Porte, Willem Oudehorne
0
Scroll naar boven