Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Competitiestand 2022

Competitiestand 2022 einduitslag.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Seerden, Ludwig Franeker
49
Wassenaar, Siete Minnertsga
44
Boorsma, Jan Menaldum
43
Veen, van der Johan Gytsjerk
42
Veldman, Bert Bolsward
42
Otter, Gerrit Goutum
41
Broersma, Oeds Witmarsum
39
Veenstra, Jan Apeldoorn
38
Anema, Harke Witmarsum
38
10  Alberda, Frans Harlingen
36
11  Postma, Klaas Heerenveen
35
12  Graaf, de Germ Noardburgum
35
13  Kwast, Jan Harlingen
35
14  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
35
15  Sijtsinga, Jan Heerenveen
34
16  Visser, Lieuwe Franeker
32
17  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
32
18  Tuinier, Jan Makkum
32
19  Baarda, Anne Menaldum
31
20  Dooper, Jolly Oentsjerk
31
21  Jong, de Jan Menaldum
31
22  Groot, de Piet Midlum
31
23  Sikkema, Kees Dronten
31
24  Zijlstra, Roel Menaldum
30
25  Wiersma, Eeltje Berltsum
30
26  Brouwer, Anne Wommels
30
27  Hinrichs, Johannes Harlingen
30
28  Hallema, Germ Jorwert
30
29  Roos, de Oeds Menaldum
30
30  Rienks, Rienk Beetgumermolen
29
31  Bootsma, Jan Wommels
29
32  Goot, van der Age Goënga
29
33  Althof, Auke Dongjum
29
34  Vlas, de Jan Franeker
28
35  Kramer, Anne Sneek
28
36  Bergsma, Pieter Gytsjerk
28
37  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
28
38  Palsma, Heinz Sexbierum
27
39  Kramer, Klaas Dronrijp
27
40  Voogd, Gerard Harlingen
27
41  Hoekstra, Theun Leeuwarden
27
42  Jong, de Jan Dronryp
26
43  Jousma, Wim Tietjerk
26
44  Sijbesma, Roel Easterein
26
45  Siderius, Sieger Dronten
26
46  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
26
47  Groen, Daan Hallum
26
48  Bosgraaf, Piet Drachten
26
49  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
25
50  Siemensma, Peter Bolsward
25
51  Meer, van der Martinus Witmarsum
25
52  Postmus, Jan Huizum
25
53  Tigchelaar, Nanne Achlum
25
54  Broersma, Douwe Midlum
25
55  Hoekstra, Jan Gytsjerk
25
56  Bosch, Lieuwe Tzum
24
57  Koster, Teake Harlingen
24
58  Hoekstra, Jan Leeuwarden
23
59  Stellingwerf, Piet Harlingen
22
60  Seerden, Rein Sneek
22
61  Koster, Sikke Dokkum
22
62  Porte, Henk Huizum
22
63  Woud, van der Wybren Leeuwarden
22
64  Bierma, Piet Dronten
22
65  Jellema, Sicco Wommels
20
66  Idzerda, Andries Goutum
20
67  Werf, van der Anne Sneek
20
68  Houwer, Jan Bolsward
19
69  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
19
70  Mosselman, Ale Goutum
19
71  Kuipers, Freek Drachten
19
72  Kwast, Peter Harlingen
18
73  Bruinsma, Jan Heerenveen
17
74  Vries, de Guus Leeuwarden
17
75  Groot, de Rienk Leeuwarden
17
76  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
17
77  Bootsma, Joop Reahûs
17
78  Koops, Reinder Emmen
16
79  Overal, Sjirk Oldenbroek
16
80  Lei, van der Eddy Leeuwarden
15
81  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
15
82  Vlieger, Rick Harlingen
15
83  Boer, de Jelle Wommels
15
84  Velsma, Jelle Tzummarum
14
85  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
13
86  Dantuma, Sikke Driezum
13
87  Goudberg, Jelle Franeker
13
88  Bouma, Pieter Joure
13
89  Braaksma, Hielke Emmen
12
90  Boer, de Jan Bolsward
12
91  Jousma, Bouke Menaldum
11
92  Hoitenga, Wibe Boazum
10
93  Sjollema, Eddy Harlingen
10
94  Cuttress, Wayne Tzummarum
10
95  Wiersma, Dirk Marssum
10
96  Stienstra, Ynze Baaium
10
97  Zondervan, Jaap Menaldum
9
98  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
9
99  Graaf, de Johan Wommels
9
100  Loon, van Siebe Heerenveen
8
101  Feenstra, Sjoerd Dronten
8
102  Harkema, Tsjeard Spannum
8
103  Oortwijn, Ron Zwolle
7
104  Pol, van der Jacob Harlingen
7
105  Smit, Theo Franeker
7
106  Posthuma, Bauke Folsgare
6
107  Groot, de Sjouke Oosterlittens
6
108  Werf, van der Ferdinand Joure
6
109  Ommen, van Aize NN
5
110  Noordbruis, Henk Marssum
5
111  Tolsma, Siebe Winsum
5
112  Jong, de Bert Drachten
5
113  Engbrenghof, Andries Franeker
5
114  Sietsma, Tjalling Hilaard
4
115  Staphorsius, Gerben Dronten
4
116  Miedema, Hessel Balk
4
117  Meijer, Jan Hurdegaryp
4
118  Sybesma, Anne Akkrum
4
119  Nijdam, Hein Franeker
4
120  Grijpstra, Simon Sebaldeburen
4
121  Leenstra, R. Heerenveen
3
122  Werf, van der Yzten Cornjum
3
123  Mienstra, Henk Heerenveen
3
124  Dijkstra, Geert Oosterend
3
125  Weg, bij de Gerrit Harlingen
3
126  Linden, van der Jan Amsterdam
2
127  Mulder, Henk Dronryp
2
128  Siegersma, Johannes Berlikum
2
129  Hiemstra, Sipke nn
2
130  Siderius, Anne Boazum
2
131  Boer, de Willem nn
2
132  Smid, Hilbrand Witmarsum
2
133  Hoekstra, Anne Symen Stiens
2
134  Sipma, Jan Franeker
2
135  Dijkstra, Auke Waaxens
2
136  Meulen, van der Marten Leeuwarden
2
137  Vries, de Willem Franeker
2
138  Boonstra, Wieger Heerenveen
2
139  Hondeman, Max Leeuwarden
1
140  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
1
141  Versnel, Maikel St. Annaparochie
1
142  Porte, Willem Oudehorne
1
143  Fopma, Rutger nn
1
144  Kooistra, H. NN
1
145  Eringa, Hendrik Spannum
1
146  Nauta, Sjoerd Heerenveen
1
147  Eringa, Auke Wommels
1
148  Monsma, Johannes Burgwerd
1
149  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
1
150  Postmus, Frans Hitzum
1
151  Spoelstra, Jan Franeker
1
152  Gillebaard, Andries Heerenveen
1
153  Roosjen, Gerard Leeuwarden
1
154  Raukema, H Winsum
1
155  Boersma, G. nn
0
156  Althof, Lieuwe NN
0
157  Gerbrandy, Harmen Warns
0
Scroll naar boven