Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Competitiestand 2021

Eindstand competitie 2021.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Seerden, Ludwig Franeker
33
Kwast, Jan Harlingen
33
Veen, van der Johan Gytsjerk
29
Otter, Gerrit Goutum
27
Hoekstra, Theun Leeuwarden
24
Brouwer, Anne Wommels
24
Alberda, Frans Harlingen
23
Baarda, Anne Menaldum
23
Anema, Harke Witmarsum
22
10  Dooper, Jolly Oentsjerk
22
11  Bootsma, Jan Wommels
21
12  Sijbesma, Roel Easterein
21
13  Jong, de Jan Dronryp
21
14  Bergsma, Pieter Gytsjerk
21
15  Veenstra, Jan Apeldoorn
21
16  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
21
17  Broersma, Oeds Witmarsum
21
18  Mosselman, Ale Goutum
21
19  Tigchelaar, Nanne Achlum
20
20  Wiersma, Eeltje Berltsum
20
21  Stellingwerf, Piet Harlingen
20
22  Koster, Sikke Dokkum
20
23  Hallema, Germ Jorwert
20
24  Voogd, Gerard Harlingen
19
25  Roos, de Oeds Menaldum
19
26  Althof, Auke Dongjum
19
27  Sijtsinga, Jan Heerenveen
18
28  Boorsma, Jan Menaldum
18
29  Stienstra, Ynze Baaium
18
30  Bosgraaf, Piet Drachten
18
31  Wiersma, Dirk Marssum
18
32  Groen, Daan Hallum
18
33  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
18
34  Rienks, Rienk Beetgumermolen
17
35  Hoekstra, Jan Gytsjerk
17
36  Goot, van der Age Goënga
17
37  Graaf, de Germ Noardburgum
16
38  Sjollema, Eddy Harlingen
16
39  Groot, de Piet Midlum
16
40  Hoekstra, Jan Leeuwarden
16
41  Woud, van der Wybren Leeuwarden
16
42  Porte, Henk Leeuwarden
16
43  Overal, Sjirk Oldenbroek
15
44  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
15
45  Jong, de Jan Menaldum
15
46  Koster, Teake Harlingen
15
47  Loon, van Siebe Heerenveen
14
48  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
14
49  Veldman, Bert Bolsward
14
50  Siderius, Sieger Dronten
14
51  Sikkema, Kees Dronten
14
52  Zondervan, Jaap Menaldum
13
53  Lei, van der Eddy Leeuwarden
13
54  Groot, de Kees Leeuwarden
13
55  Seerden, Rein Sneek
13
56  Tuinier, Jan Makkum
13
57  Idzerda, Andries Goutum
12
58  Wassenaar, Siete Minnertsga
12
59  Werf, van der Anne Sneek
12
60  Visser, Lieuwe Franeker
11
61  Bootsma, Joop Reahûs
11
62  Kramer, Anne Sneek
11
63  Palsma, Heinz Sexbierum
11
64  Bierma, Piet Dronten
11
65  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
11
66  Groot, de Rienk Leeuwarden
10
67  Vries, de Willem Franeker
10
68  Houwer, Jan Bolsward
10
69  Jong, de Bert Drachten
10
70  Kuipers, Freek Drachten
10
71  Nijdam, Hein Franeker
10
72  Kwast, Peter Harlingen
9
73  Sybesma, Anne Akkrum
9
74  Zijlstra, Roel Menaldum
9
75  Werf, van der Ferdinand Joure
9
76  Goudberg, Jelle Franeker
9
77  Vries, de Guus Leeuwarden
9
78  Jousma, Wim Tietjerk
9
79  Ridder, de Jan Tolbert
9
80  Bouma, Pieter Joure
9
81  Boonstra, Wieger Heerenveen
9
82  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
8
83  Siemensma, Peter Bolsward
8
84  Siegersma, Johannes Berlikum
8
85  Boer, de Jelle Wommels
8
86  Graaf, de Johan Wommels
8
87  Kramer, Klaas Dronrijp
8
88  Braaksma, Hielke Emmen
8
89  Goslinga, Sj. Witmarsum
8
90  Broersma, Douwe Midlum
8
91  Gerbrandy, Harmen Warns
7
92  Postma, Klaas Heerenveen
7
93  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
7
94  Meer, van der Martinus Witmarsum
7
95  Tolsma, Siebe Winsum
7
96  Bosch, Lieuwe Tzum
7
97  Meijer, Jan Hurdegaryp
6
98  Roosjen, Gerard Leeuwarden
6
99  Velsma, Jelle Tzummarum
6
100  Mulder, Henk Dronryp
6
101  Hoitenga, Wibe Boazum
6
102  Engbrenghof, Andries Franeker
6
103  Postmus, Jan Leeuwarden
6
104  Sipma, Jan Franeker
5
105  Boer, de Jan Bolsward
5
106  Dijkstra, Anne Leeuwarden
5
107  Oortwijn, Ron Zwolle
5
108  Scholten, Koop De Wylgen
5
109  Posthuma, Bauke Folsgare
5
110  Kamstra, Durk Franeker
4
111  Smit, Theo Franeker
4
112  Woppenkamp, Henk Hauwert
4
113  Harkema, Tsjeard Spannum
4
114  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
4
115  Steegstra, Meint Ferwerd
4
116  Feenstra, Sjoerd Dronten
4
117  Staphorsius, Gerben Dronten
3
118  Dijkstra, Geert Oosterend
3
119  Faber, Jan Witmarsum
3
120  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
3
121  Draijer, Theo Tzummarum
3
122  Eringa, Hendrik Spannum
3
123  Groot, de Sjouke Oosterlittens
3
124  Wierstra, Douwe Holwerd
3
125  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
3
126  Spoelstra, Jan Franeker
3
127  Vlas, de Jan Franeker
3
128  Koops, Reinder Emmen
3
129  Hinrichs, Johannes Harlingen
3
130  Seepma, Nanning Harkema
2
131  Leenstra, R. Heerenveen
2
132  Kooistra, H. NN
2
133  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
2
134  Meulen, van der Marten Leeuwarden
2
135  Goot, van der Joop Hommerts
2
136  Siderius, Anne Boazum
2
137  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
2
138  Raukema, H Winsum
2
139  Linden, van der Jan Amsterdam
2
140  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
2
141  Gillebaard, Andries Heerenveen
2
142  Hallema, Monte Franeker
2
143  Oudendag, Harry Sneek
2
144  Weg, bij de Gerrit Harlingen
2
145  Sijtsma, F. nn
1
146  Meijer, Lieuwe Minnertsga
1
147  Dijkstra, Auke nn
1
148  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
1
149  Jellema, Sicco Wommels
1
150  Oosterhaven, Jan Franeker
1
151  Postma, H NN
1
152  Leij, van der Daam Dronrijp
1
153  Punter, D. Easterlittens
1
154  Versnel, Maikel St. Annaparochie
1
155  Ommen, van Aize NN
1
156  Postma, Jan Wijnaldum
1
157  Monsma, Johannes Burgwerd
1
158  Vries, de Henk IJlst
1
159  Postmus, Frans Hitzum
0
160  Houtsma, Thijs Westhoek
0
161  Visser, Sikke Lippenhuizen
0
162  Monsma, Durk Mantgum
0
163  Peterson, Henk Damwâld
0
164  Terpstra, Leendert Sneek
0
165  Volbeda, Jan Sexbierum
0
Scroll naar boven