Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Eindstand  2020.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Alberda, Frans Harlingen
29
Otter, Gerrit Goutum
27
Anema, Harke Witmarsum
25
Seerden, Ludwig Franeker
23
Veen, van der Johan Gytsjerk
21
Kuipers, Freek Drachten
21
Wiersma, Eeltje Berltsum
21
Ridder, de Jan Tolbert
21
Wiersma, Dirk Marssum
20
10  Hoekstra, Jan Gytsjerk
20
11  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
19
12  Bosch, Lieuwe Tzum
19
13  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
19
14  Bootsma, Joop Reahûs
19
15  Bouma, Pieter Joure
18
16  Sijbesma, Roel Easterein
18
17  Althof, Auke Dongjum
18
18  Woud, van der Wybren Leeuwarden
18
19  Palsma, Heinz Sexbierum
18
20  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
17
21  Nijdam, Hein Franeker
17
22  Stienstra, Ynze Baaium
17
23  Lei, van der Eddy Leeuwarden
17
24  Goot, van der Age Goënga
17
25  Brouwer, Anne Wommels
17
26  Groot, de Piet Midlum
16
27  Hallema, Germ Jorwert
16
28  Veenstra, Jan Apeldoorn
16
29  Zondervan, Jaap Menaldum
15
30  Bergsma, Pieter Gytsjerk
15
31  Visser, Lieuwe Franeker
15
32  Overal, Sjirk Oldenbroek
15
33  Broersma, Oeds Witmarsum
15
34  Baarda, Anne Menaldum
15
35  Bierma, Piet Dronten
15
36  Oudendag, Harry Sneek
15
37  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
15
38  Kamstra, Durk Franeker
14
39  Boorsma, Jan Menaldum
14
40  Kwast, Jan Harlingen
14
41  Tigchelaar, Nanne Achlum
14
42  Broersma, Douwe Midlum
14
43  Meijer, Lieuwe Minnertsga
14
44  Tuinier, Jan Makkum
14
45  Sikkema, Kees Dronten
14
46  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
14
47  Braaksma, Hielke Emmen
13
48  Tolsma, Siebe Winsum
13
49  Siemensma, Peter Bolsward
13
50  Hoekstra, Jan Leeuwarden
13
51  Sijtsinga, Jan Heerenveen
13
52  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
13
53  Dooper, Jolly Oentsjerk
13
54  Seerden, Rein Sneek
13
55  Groen, Daan Hallum
13
56  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
13
57  Postma, Klaas Heerenveen
12
58  Stellingwerf, Piet Harlingen
12
59  Vlieger, Rick Harlingen
12
60  Meer, van der Martinus Witmarsum
12
61  Roos, de Oeds Menaldum
12
62  Spoelstra, Jan Franeker
12
63  Mosselman, Ale Goutum
12
64  Jong, de Jan Menaldum
12
65  Weiland, Hendrik Koarnjum
12
66  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
11
67  Scholten, Koop De Wylgen
11
68  Vries, de Willem Franeker
11
69  Siderius, Sieger Dronten
11
70  Brandsma, Jan Grijpskerk
11
71  Hoekstra, Theun Leeuwarden
11
72  Jong, de Bert Drachten
11
73  Idema, Wybe Gytsjerk
11
74  Koster, Sikke Dokkum
11
75  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
11
76  Kramer, Anne Sneek
11
77  Herrema, Sjouke Hoorn
10
78  Vries, de Guus Leeuwarden
10
79  Porte, Henk Huizum
10
80  Bosgraaf, Piet Drachten
10
81  Faber, Jan Witmarsum
9
82  Helfrich, Catherinus Grou
9
83  Houwer, Jan Bolsward
9
84  Wassenaar, Siete Minnertsga
9
85  Graaf, de Germ Noardburgum
9
86  Goudberg, Jelle Franeker
9
87  Koops, Reinder Emmen
9
88  Idzerda, Andries Goutum
9
89  Bruinsma, Jan Heerenveen
8
90  Engbrenghof, Andries Franeker
8
91  Jong, de Jan Dronryp
8
92  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
8
93  Groot, de Rienk Leeuwarden
8
94  Hempenius, Wijtze Harlingen
8
95  Jousma, Bouke Menaldum
8
96  Feenstra, Sjoerd Dronten
8
97  Rienks, Rienk Beetgumermolen
8
98  Zuiderhof, Tom Harlingen
7
99  Herrema, Lou Slappeterp
7
100  Boer, de Jan Bolsward
7
101  Boonstra, Wieger Heerenveen
7
102  Boer, de Jelle Wommels
7
103  Koster, Teake Harlingen
7
104  Werf, van der Anne Sneek
6
105  Sybesma, Anne Akkrum
6
106  Meijer, Jan Hurdegaryp
6
107  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
6
108  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
109  Voogd, Gerard Harlingen
6
110  Zijlstra, Roel Menaldum
6
111  Harkema, Tsjeard Spannum
6
112  Bootsma, Jan Wommels
6
113  Jousma, Wim Tietjerk
6
114  Zee, van der Siebe Lelystad
6
115  Oosterhaven, Jan Franeker
6
116  Posthuma, Bauke Folsgare
6
117  Bootsma, Henk De Knipe
6
118  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
6
119  Sjollema, Eddy Harlingen
5
120  Velsma, Jelle Tzummarum
5
121  Haan, de Auke Sexbierum
5
122  Weg, bij de Gerrit Harlingen
5
123  Houtsma, Thijs Westhoek
5
124  Haan, de Jelle St. Annaparochie
5
125  Goot, van der Joop Hommerts
5
126  Roosjen, Gerard Leeuwarden
4
127  Seepma, Nanning Harkema
4
128  Hoitenga, Wibe Boazum
4
129  Staphorsius, Gerben Dronten
4
130  Kuipers, Roel Koarnjum
4
131  Dijkstra, Anne Leeuwarden
4
132  Siderius, Evert Ried
3
133  Siegersma, Johannes Berlikum
3
134  Groot, de Sjouke Oosterlittens
3
135  Veldman, Bert Bolsward
3
136  Terpstra, Leendert Sneek
3
137  Hallema, Monte Franeker
3
138  Mulder, Henk Dronryp
3
139  Groot, de Kees Leeuwarden
3
140  Gillebaard, Andries Heerenveen
3
141  Wartena, Riens Burgum
3
142  Vries, de Henk IJlst
3
143  Draijer, Theo Tzummarum
2
144  Eringa, Hendrik Spannum
2
145  Draaisma, Gerke Stiens
2
146  Meulen, van der Tsjerk Sneek
2
147  Siderius, Anne Boazum
2
148  Smit, Theo Franeker
2
149  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
2
150  Meulen, van der Marten Leeuwarden
2
151  Oortwijn, Ron Zwolle
2
152  Zee, van der Sipke Tzummarum
2
153  Steegstra, Meint Ferwerd
2
154  Werf, van der Ferdinand Joure
1
155  Kwast, Peter Harlingen
1
156  Boersma, Gerrit NN
1
157  Noordbruis, Henk Marssum
1
158  Gerbrandy, Harmen Warns
1
159  Volbeda, Jan Sexbierum
0
160  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
0
Scroll naar boven