Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Einduitslag 2019

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Kwast, Jan Harlingen
59
Seerden, Ludwig Franeker
50
Veen, van der Johan Gytsjerk
49
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
48
Anema, Harke Witmarsum
47
Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
45
Baarda, Anne Menaldum
44
Otter, Gerrit Goutum
42
Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
42
10  Wiersma, Eeltje Berltsum
42
11  Boer, de Jelle Wommels
41
12  Woud, van der Wybren Leeuwarden
41
13  Weiland, Hendrik Koarnjum
40
14  Veenstra, Jan Apeldoorn
39
15  Hallema, Germ Jorwert
39
16  Siemensma, Peter Bolsward
38
17  Mosselman, Ale Goutum
38
18  Boorsma, Jan Menaldum
38
19  Goudberg, Jelle Franeker
37
20  Kuipers, Freek Drachten
37
21  Zondervan, Jaap Menaldum
36
22  Jong, de Jan Menaldum
36
23  Vlieger, Rick Harlingen
35
24  Sijbesma, Roel Easterein
35
25  Goot, van der Age Goënga
35
26  Broersma, Douwe Midlum
35
27  Bootsma, Henk De Knipe
35
28  Bergsma, Pieter Gytsjerk
35
29  Porte, Henk Huizum
35
30  Roos, de Oeds Menaldum
34
31  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
34
32  Spoelstra, Jan Franeker
34
33  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
33
34  Brouwer, Anne Wommels
33
35  Boonstra, Wieger Heerenveen
33
36  Sipma, Jan Franeker
32
37  Zuiderhof, Tom Harlingen
32
38  Siderius, Sieger Dronten
32
39  Althof, Auke Dongjum
32
40  Jong, de Jan Dronryp
31
41  Bruinsma, Jan Heerenveen
31
42  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
31
43  Vries, de Willem Franeker
30
44  Houwer, Jan Bolsward
30
45  Nijdam, Hein Franeker
30
46  Tigchelaar, Nanne Achlum
30
47  Bosgraaf, Piet Drachten
30
48  Bosch, Lieuwe Tzum
29
49  Stellingwerf, Piet Harlingen
29
50  Overal, Sjirk Oldenbroek
29
51  Kramer, Anne Sneek
29
52  Broersma, Oeds Witmarsum
28
53  Veldman, Bert Bolsward
28
54  Koster, Teake Harlingen
28
55  Brandsma, Jan Grijpskerk
27
56  Hoekstra, Jan Gytsjerk
27
57  Kuipers, Roel Koarnjum
27
58  Dooper, Jolly Oentsjerk
26
59  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
25
60  Lei, van der Eddy Leeuwarden
25
61  Gillebaard, Andries Heerenveen
25
62  Stienstra, Ynze Baaium
24
63  Bootsma, Joop Reahûs
24
64  Ridder, de Jan Tolbert
24
65  Sikkema, Kees Dronten
24
66  Berkepas, Siep Balk
24
67  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
24
68  Engbrenghof, Andries Franeker
23
69  Werf, van der Anne Sneek
23
70  Herrema, Sjouke Hoorn
23
71  Kamstra, Durk Franeker
23
72  Zijlstra, Roel Menaldum
22
73  Velsma, Jelle Tzummarum
22
74  Oudendag, Harry Sneek
22
75  Scholten, Koop De Wylgen
22
76  Rienks, Rienk Beetgumermolen
22
77  Jong, de Bert Drachten
22
78  Hallema, Monte Franeker
21
79  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
21
80  Bierma, Piet Dronten
21
81  Meer, van der Martinus Witmarsum
21
82  Postma, Klaas Heerenveen
20
83  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
20
84  Wartena, Riens Burgum
20
85  Bouma, Pieter Joure
20
86  Jousma, Wim Tietjerk
20
87  Zee, van der Siebe Lelystad
19
88  Wiersma, Dirk Marssum
19
89  Palsma, Heinz Sexbierum
19
90  Hoekstra, Theun Leeuwarden
18
91  Idema, Wybe Gytsjerk
18
92  Hinrichs, Johannes Harlingen
18
93  Koops, Reinder Emmen
18
94  Sijtsinga, Jan Heerenveen
18
95  Groen, Daan Hallum
18
96  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
18
97  Noordbruis, Henk Marssum
18
98  Groot, de Rienk Leeuwarden
17
99  Helfrich, Catherinus Grou
17
100  Seerden, Rein Sneek
17
101  Koster, Sikke Dokkum
17
102  Idzerda, Andries Goutum
17
103  Dijkstra, Anne Leeuwarden
16
104  Jousma, Bouke Menaldum
16
105  Braaksma, Hielke Emmen
16
106  Vries, de Henk IJlst
16
107  Terpstra, Leendert Sneek
15
108  Weg, bij de Gerrit Harlingen
15
109  Limburg, Bart Wolvega
14
110  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
14
111  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
14
112  Groot, de Piet Midlum
14
113  Feenstra, Sjoerd Dronten
13
114  Hoogland, Roel Beetgumermolen
13
115  Voogd, Gerard Harlingen
13
116  Meijer, Lieuwe Minnertsga
12
117  Sybesma, Anne Akkrum
12
118  Vries, de Guus Leeuwarden
12
119  Meijer, Jan Hurdegaryp
12
120  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
12
121  Tuinier, Jan Makkum
11
122  Hoitenga, Wibe Boazum
11
123  Alberda, Frans Harlingen
10
124  Sjollema, Eddy Harlingen
10
125  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
10
126  Bootsma, Jan Wommels
9
127  Smit, Theo Franeker
9
128  Steegstra, Meint Ferwerd
9
129  Miedema, Lammert Diemen
9
130  Groen, Dirk Franeker
8
131  Harkema, Tsjeard Spannum
8
132  Posthuma, Bauke Folsgare
8
133  Faber, Jan Witmarsum
8
134  Meulen, van der Marten Leeuwarden
8
135  Zee, van der Sipke Tzummarum
8
136  Hoekstra, Jan Leeuwarden
7
137  Hempenius, Wijtze Harlingen
7
138  Vlas, de Jan Franeker
7
139  Haan, de Jelle St. Annaparochie
7
140  Graaf, de Germ Noardburgum
7
141  Leij, van der Daam Dronrijp
6
142  Houtsma, Thijs Westhoek
6
143  Herrema, Lou Slappeterp
5
144  Volbeda, Jan Sexbierum
5
145  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
5
146  Groot, de Sjouke Oosterlittens
5
147  Oortwijn, Ron Zwolle
4
148  Heeg, Evert Oosterlittens
4
149  Oosterhaven, Jan Franeker
4
150  Staphorsius, Gerben Dronten
4
151  Leest, van der Geert Stiens
4
152  Oudendag, Johannes Arum
4
153  Boer, de Jan Bolsward
4
154  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
3
155  Keizer, Piet St. Annaparochie
3
156  Walsweer, Albert Goutum
3
157  Gerbrandy, Harmen Warns
3
158  Mulder, Henk Dronryp
3
159  Wal, van der Gerrit Harlingen
3
160  Groot, de Simon Midlum
2
161  Linden, van der Jan Amsterdam
2
162  Jansma, Henk Damwâld
2
163  Peterson, Henk Damwâld
2
164  Schaaf, van der Durk Stiens
2
165  Porte, Willem Oudehorne
2
166  Bekema, Johan Bolsward
2
167  Dantuma, Sikke Driezum
2
168  Nagel, Jetze Makkum
2
169  Westerhof, Henk NN
1
170  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
1
171  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
172  Knol, Cor Bolsward
1
173  Goudberg, Jouke Katlijk
1
Scroll naar boven