Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Einduitslag 2018

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Seerden, Ludwig Franeker
59
Stellingwerf, Piet Harlingen
51
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
46
Veen, van der Johan Gytsjerk
46
Kuipers, Freek Drachten
44
Jong, de Jan Menaldum
44
Althof, Auke Dongjum
42
Kwast, Jan Harlingen
41
Boorsma, Jan Menaldum
41
10  Baarda, Anne Menaldum
39
11  Wiersma, Eeltje Berltsum
39
12  Hinrichs, Johannes Harlingen
38
13  Jong, de Jan Dronryp
38
14  Boonstra, Wieger Heerenveen
38
15  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
38
16  Jousma, Wim Tietjerk
37
17  Goudberg, Jelle Franeker
37
18  Bruinsma, Jan Heerenveen
37
19  Bootsma, Jan Wommels
36
20  Werf, van der Anne Sneek
36
21  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
36
22  Leij, van der Daam Dronrijp
36
23  Otter, Gerrit Goutum
36
24  Bergsma, Pieter Gytsjerk
36
25  Sijbesma, Roel Easterein
35
26  Wassenaar, Siete Minnertsga
34
27  Woud, van der Wybren Leeuwarden
34
28  Ridder, de Jan Tolbert
33
29  Broersma, Oeds Witmarsum
33
30  Siemensma, Peter Bolsward
33
31  Kramer, Anne Sneek
33
32  Noordbruis, Henk Marssum
33
33  Veenstra, Jan Apeldoorn
33
34  Kamstra, Durk Franeker
32
35  Veldman, Bert Bolsward
32
36  Brouwer, Anne Wommels
32
37  Seerden, Rein Sneek
32
38  Porte, Henk Huizum
32
39  Spoelstra, Jan Franeker
31
40  Bierma, Piet Dronten
31
41  Bosgraaf, Piet Drachten
31
42  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
30
43  Oudendag, Harry Sneek
30
44  Wartena, Riens Burgum
29
45  Meijer, Lieuwe Minnertsga
29
46  Herrema, Sjouke Hoorn
29
47  Houwer, Jan Bolsward
29
48  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
29
49  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
29
50  Berkepas, Siep Balk
28
51  Zuiderhof, Tom Harlingen
28
52  Koster, Sikke Dokkum
28
53  Mosselman, Ale Goutum
28
54  Velsma, Jelle Tzummarum
27
55  Bosch, Lieuwe Tzum
27
56  Tigchelaar, Nanne Achlum
27
57  Brandsma, Jan Grijpskerk
27
58  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
27
59  Nijdam, Hein Franeker
27
60  Overal, Sjirk Oldenbroek
27
61  Kuipers, Roel Koarnjum
27
62  Sijtsinga, Jan Heerenveen
26
63  Anema, Harke Witmarsum
26
64  Hallema, Germ Jorwert
26
65  Boer, de Jelle Wommels
26
66  Palsma, Heinz Sexbierum
26
67  Goot, van der Age Goënga
25
68  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
25
69  Postma, Klaas Heerenveen
24
70  Hallema, Monte Franeker
24
71  Vries, de Henk IJlst
24
72  Groot, de Piet Midlum
24
73  Koster, Teake Harlingen
24
74  Bootsma, Joop Reahûs
24
75  Vlieger, Rick Harlingen
23
76  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
23
77  Sikkema, Kees Dronten
23
78  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
22
79  Dooper, Jolly Oentsjerk
22
80  Meer, van der Martinus Witmarsum
21
81  Wiersma, Dirk Marssum
21
82  Rienks, Rienk Beetgumermolen
21
83  Weg, bij de Gerrit Harlingen
21
84  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
20
85  Bootsma, Henk De Knipe
20
86  Sipma, Jan Franeker
19
87  Gillebaard, Andries Heerenveen
19
88  Hoekstra, Jan Gytsjerk
19
89  Knol, Cor Bolsward
18
90  Jousma, Bouke Menaldum
17
91  Engbrenghof, Andries Franeker
17
92  Limburg, Bart Wolvega
17
93  Broersma, Douwe Midlum
17
94  Weiland, Hendrik Koarnjum
17
95  Groen, Daan Hallum
17
96  Idema, Wybe Gytsjerk
16
97  Vries, de Guus Leeuwarden
16
98  Bekema, Johan Bolsward
16
99  Tuinier, Jan Makkum
16
100  Helfrich, Catherinus Grou
16
101  Hoogland, Roel Beetgumermolen
16
102  Stienstra, Ynze Baaium
16
103  Scholten, Koop De Wylgen
16
104  Steegstra, Meint Ferwerd
15
105  Vries, de Willem Franeker
15
106  Lei, van der Eddy Leeuwarden
15
107  Roos, de Oeds Menaldum
15
108  Siderius, Sieger Dronten
15
109  Groot, de Sjouke Oosterlittens
14
110  Hoekstra, Theun Leeuwarden
14
111  Zee, van der Siebe Lelystad
14
112  Koops, Reinder Emmen
14
113  Zijlstra, Roel Menaldum
14
114  Feenstra, Sjoerd Dronten
14
115  Terpstra, Leendert Sneek
14
116  Groot, de Rienk Leeuwarden
13
117  Leest, van der Geert Stiens
12
118  Miedema, Lammert Diemen
12
119  Herrema, Lou Slappeterp
12
120  Idzerda, Andries Goutum
12
121  Schaaf, van der Durk Stiens
11
122  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
11
123  Braaksma, Hielke Emmen
11
124  Voogd, Gerard Harlingen
11
125  Bouma, Pieter Joure
11
126  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
11
127  Boer, de Jan Bolsward
10
128  Faber, Geert Minnertsga
10
129  Sybesma, Anne Akkrum
10
130  Zee, van der Sipke Tzummarum
10
131  Groen, Dirk Franeker
10
132  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
9
133  Hoitenga, Wibe Boazum
9
134  Jong, de Bert Drachten
9
135  Tamminga, Willem Franeker
9
136  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
8
137  Hoekstra, Jan Leeuwarden
8
138  Nagel, Jetze Makkum
8
139  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
8
140  Volbeda, Jan Sexbierum
7
141  Porte, Willem Oudehorne
7
142  Harkema, Tsjeard Spannum
6
143  Heeg, Evert Oosterlittens
6
144  Deelstra, Henk Franeker
6
145  Dijkstra, Anne Leeuwarden
6
146  Graaf, de Germ Noardburgum
4
147  Linden, van der Jan Amsterdam
4
148  Meijer, Jan Hurdegaryp
4
149  Goudberg, Jouke Katlijk
4
150  Jansma, Henk Damwâld
3
151  Dijkstra, Auke Waaxens
3
152  Sjollema, Eddy Harlingen
3
153  Zondervan, Jaap Menaldum
3
154  Peterson, Henk Damwâld
3
155  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
3
156  Akkerman, Auke Minnertsga
3
157  Schaap, Joost Tirns
3
158  Boersma, Jappie Sneek
3
159  Velstra, Oeltsje Idaerd
3
160  Vlas, de Jan Franeker
2
161  Hiemstra, Sipke Wommels
2
162  Raukema, H Winsum
2
163  Hellinga, H NN
2
164  Wagenaar, Jan NN
2
165  Smit, Theo Franeker
2
166  Vlugt, van der Sybren Zwolle
2
167  Kooistra, Catrinus Goënga
2
168  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
2
169  Faber, Jan Witmarsum
2
170  Nota, Sjoerd Harlingen
2
171  Veldman, O. NN
2
172  Mulder, Henk Dronryp
2
173  Gerbrandy, Harmen Warns
2
174  Hof, Bennie Franeker
2
175  Haan, de Jelle St. Annaparochie
2
176  Groot, de Simon Midlum
1
177  Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
178  Roskamp, A NN
1
179  Miedema, Anno Stiens
1
180  Bergsma, Marten Reduzum
1
181  Poelstra, W NN
1
182  Haan, de Ieme Makkum
1
183  Bosch, Jan Dokkum
1
184  Houtsma, Thijs Westhoek
1
185  Monsma, Durk Mantgum
0
186  Wittermans, J NN
0
187  Ommen, van Aize NN
0
188  Zijlstra, Piet Franeker
0
189  Ploeg, van der Johannes Franeker
0
190  Span, Albert Koarnjum
0
Scroll naar boven