Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Einduitslag 2017

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Zuiderhof, Tom Harlingen
49
Oudendag, Harry Sneek
48
Dijkstra, Anne Leeuwarden
48
Veldman, Bert Bolsward
46
Veen, van der Johan Gytsjerk
43
Otter, Gerrit Goutum
43
Porte, Henk Huizum
42
Wiersma, Eeltje Berltsum
41
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
41
10  Goot, van der Age Goënga
40
11  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
39
12  Dijkstra, Albert Harlingen
38
13  Broersma, Oeds Witmarsum
37
14  Baarda, Anne Menaldum
37
15  Bootsma, Henk De Knipe
37
16  Siemensma, Peter Bolsward
37
17  Meer, van der Martinus Witmarsum
37
18  Goudberg, Jelle Franeker
37
19  Stellingwerf, Piet Harlingen
36
20  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
36
21  Jong, de Bert Drachten
35
22  Spoelstra, Jan Franeker
35
23  Mosselman, Ale Goutum
34
24  Althof, Auke Dongjum
32
25  Boorsma, Jan Menaldum
32
26  Boonstra, Wieger Heerenveen
32
27  Hoekstra, Jan Gytsjerk
32
28  Veenstra, Jan Apeldoorn
31
29  Bosgraaf, Piet Drachten
31
30  Kamstra, Durk Franeker
30
31  Houwer, Jan Bolsward
30
32  Meijer, Lieuwe Minnertsga
30
33  Herrema, Sjouke Hoorn
30
34  Wassenaar, Siete Minnertsga
30
35  Bosch, Lieuwe Tzum
29
36  Bekema, Johan Bolsward
29
37  Velstra, Oeltsje Idaerd
29
38  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
28
39  Palsma, Heinz Sexbierum
28
40  Jong, de Jan Menaldum
28
41  Bootsma, Jan Wommels
27
42  Jousma, Wim Tietjerk
27
43  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
27
44  Vries, de Henk IJlst
27
45  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
27
46  Sikkema, Kees Dronten
27
47  Koster, Teake Harlingen
27
48  Brouwer, Anne Wommels
27
49  Anema, Harke Witmarsum
26
50  Tuinier, Jan Makkum
26
51  Wartena, Riens Burgum
25
52  Bootsma, Joop Reahûs
25
53  Hallema, Monte Franeker
25
54  Roos, de Oeds Menaldum
25
55  Bergsma, Pieter Gytsjerk
25
56  Kramer, Anne Sneek
25
57  Sijbesma, Roel Easterein
24
58  Terpstra, Leendert Sneek
24
59  Berkepas, Siep Balk
24
60  Wiersma, Dirk Marssum
24
61  Stienstra, Ynze Baaium
24
62  Velsma, Jelle Tzummarum
23
63  Heeg, Evert Oosterlittens
23
64  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
23
65  Hallema, Germ Jorwert
23
66  Voogd, Gerard Harlingen
22
67  Smit, Theo Franeker
22
68  Broersma, Douwe Midlum
22
69  Nijdam, Hein Franeker
22
70  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
22
71  Werf, van der Anne Sneek
22
72  Overal, Sjirk Oldenbroek
22
73  Noordbruis, Henk Marssum
22
74  Weiland, Hendrik Koarnjum
22
75  Woud, van der Wybren Leeuwarden
21
76  Koops, Reinder Emmen
21
77  Zee, van der Siebe Lelystad
21
78  Miedema, Lammert Diemen
21
79  Rienks, Rienk Beetgumermolen
21
80  Seerden, Rein Sneek
21
81  Vries, de Willem Franeker
21
82  Idzerda, Andries Goutum
21
83  Zondervan, Jaap Menaldum
20
84  Lei, van der Eddy Leeuwarden
20
85  Limburg, Bart Wolvega
20
86  Bierma, Piet Dronten
19
87  Dooper, Jolly Oentsjerk
19
88  Bouma, Pieter Joure
19
89  Jong, de Jan Dronryp
18
90  Engbrenghof, Andries Franeker
18
91  Boer, de Jelle Wommels
18
92  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
18
93  Weg, bij de Gerrit Harlingen
18
94  Gillebaard, Andries Heerenveen
18
95  Leij, van der Daam Dronrijp
18
96  Groen, Daan Hallum
18
97  Groot, de Piet Midlum
18
98  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
17
99  Helfrich, Catherinus Grou
17
100  Bergsma, Marten Reduzum
17
101  Hinrichs, Johannes Harlingen
17
102  Koster, Sikke Dokkum
17
103  Zee, van der Sipke Tzummarum
17
104  Kuipers, Roel Koarnjum
17
105  Vries, de Guus Leeuwarden
16
106  Feenstra, Sjoerd Dronten
16
107  Tigchelaar, Nanne Achlum
16
108  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
16
109  Jousma, Bouke Menaldum
15
110  Schaaf, van der Durk Stiens
15
111  Scholten, Koop De Wylgen
15
112  Kuipers, Freek Drachten
15
113  Tamminga, Willem Franeker
15
114  Steegstra, Meint Ferwerd
14
115  Postma, Klaas Heerenveen
14
116  Hoogland, Roel Beetgumermolen
14
117  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
14
118  Bruinsma, Jan Heerenveen
13
119  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
13
120  Groot, de Rienk Leeuwarden
13
121  Brandsma, Jan Grijpskerk
13
122  Seerden, Ludwig Franeker
12
123  Sybesma, Anne Akkrum
12
124  Siderius, Sieger Dronten
12
125  Idema, Wybe Gytsjerk
11
126  Ridder, de Jan Tolbert
11
127  Sipma, Jan Franeker
10
128  Leest, van der Geert Stiens
10
129  Hoekstra, Theun Leeuwarden
10
130  Knol, Cor Bolsward
10
131  Houtsma, Thijs Westhoek
9
132  Faber, Geert Minnertsga
9
133  Haan, de Jelle St. Annaparochie
9
134  Harkema, Tsjeard Spannum
8
135  Bootsma, Albert Creil
8
136  Ploeg, van der Johannes Franeker
8
137  Braaksma, Hielke Emmen
8
138  Koopmans, Germ Aldtsjerk
8
139  Hoekstra, Jan Leeuwarden
7
140  Kwast, Jan Harlingen
7
141  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
7
142  Buwalda, Lykele Emmen
7
143  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
7
144  Porte, Willem Oudehorne
6
145  Herrema, Lou Slappeterp
6
146  Sijtsinga, Jan Heerenveen
5
147  Sikkema, Johan Emmeloord
5
148  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
5
149  Hoitenga, Wibe Boazum
5
150  Jansma, Henk Damwâld
4
151  Vlieger, Rick Harlingen
4
152  Bosch, Jan Dokkum
4
153  Meulen, van der Marten Leeuwarden
4
154  Meijer, Jan Hurdegaryp
4
155  Peterson, Henk Damwâld
4
156  Twerda, Tom Putten
4
157  Galema, Thijs Bolsward
3
158  Gerbrandy, Harmen Warns
3
159  Woppenkamp, Henk Hauwert
3
160  Akkerman, Auke Minnertsga
3
161  Goudberg, Jouke Katlijk
3
162  Volbeda, Jan Sexbierum
3
163  Haan, de Henk Apeldoorn
3
164  Vries, de Teade Franeker
2
165  Dantuma, Sikke Driezum
2
166  Miedema, Anno Stiens
2
167  Anema, Douwe Nes (D)
2
168  Postmus, Frans Hitzum
2
169  Hiemstra, Hepke Grou
1
170  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
171  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
1
172  Span, Albert Koarnjum
1
173  Linden, van der Jan Amsterdam
1
174  Schaap, Joost Tirns
1
175  Woud, van der Jan Goutum
0
Scroll naar boven