Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Einduitslag 2016

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
42
Sikkema, Johan Emmeloord
41
Zuiderhof, Tom Harlingen
39
Bouma, Tjeerd Leeuwarden
39
Bosgraaf, Piet Drachten
39
Wiersma, Eeltje Berltsum
38
Overal, Sjirk Oldenbroek
38
Tuinier, Jan Makkum
38
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
37
10  Veen, van der Johan Gytsjerk
37
11  Kramer, Anne Sneek
36
12  Otter, Gerrit Goutum
36
13  Herrema, Sjouke Hoorn
35
14  Boorsma, Jan Menaldum
35
15  Veldman, Bert Bolsward
35
16  Mosselman, Ale Goutum
34
17  Porte, Henk Huizum
34
18  Vries, de Willem Franeker
33
19  Goudberg, Jelle Franeker
32
20  Jong, de Jan Menaldum
32
21  Limburg, Bart Wolvega
31
22  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
31
23  Meer, van der Martinus Witmarsum
31
24  Voogd, Gerard Harlingen
30
25  Wassenaar, Siete Minnertsga
29
26  Groot, de Piet Midlum
29
27  Jousma, Wim Tietjerk
29
28  Veenstra, Jan Apeldoorn
29
29  Zondervan, Jaap Menaldum
28
30  Kamstra, Durk Franeker
28
31  Dijkstra, Albert Harlingen
28
32  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
28
33  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
28
34  Kuipers, Roel Koarnjum
27
35  Vries, de Henk IJlst
27
36  Boonstra, Wieger Heerenveen
27
37  Kuipers, Freek Drachten
27
38  Jousma, Bouke Menaldum
26
39  Smit, Theo Franeker
26
40  Siderius, Sieger Dronten
26
41  Lei, van der Eddy Leeuwarden
26
42  Sikkema, Kees Dronten
26
43  Jong, de Bert Drachten
26
44  Haan, de Jelle St. Annaparochie
25
45  Hallema, Germ Jorwert
25
46  Scholten, Koop De Wylgen
25
47  Terpstra, Leendert Sneek
25
48  Seerden, Rein Sneek
25
49  Palsma, Heinz Sexbierum
25
50  Koster, Teake Harlingen
25
51  Bergsma, Marten Reduzum
24
52  Brandsma, Jan Grijpskerk
24
53  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
24
54  Althof, Auke Dongjum
24
55  Koops, Reinder Emmen
23
56  Oudendag, Harry Sneek
23
57  Bierma, Piet Dronten
23
58  Broersma, Oeds Witmarsum
23
59  Postma, Klaas Heerenveen
22
60  Sijbesma, Roel Easterein
22
61  Bouma, Pieter Joure
22
62  Vries, de Teade Franeker
22
63  Bootsma, Henk De Knipe
22
64  Hoekstra, Jan Gytsjerk
22
65  Stienstra, Ynze Baaium
21
66  Broersma, Douwe Midlum
21
67  Spoelstra, Jan Franeker
21
68  Dooper, Jolly Oentsjerk
21
69  Berkepas, Siep Balk
21
70  Rienks, Rienk Beetgumermolen
20
71  Wiersma, Dirk Marssum
20
72  Bootsma, Jan Wommels
20
73  Velstra, Oeltsje Idaerd
20
74  Baarda, Anne Menaldum
20
75  Weiland, Hendrik Koarnjum
20
76  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
19
77  Dijkstra, Anne Leeuwarden
19
78  Brouwer, Anne Wommels
19
79  Hallema, Monte Franeker
18
80  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
18
81  Miedema, Lammert Diemen
18
82  Noordbruis, Henk Marssum
18
83  Tigchelaar, Nanne Achlum
18
84  Nijdam, Hein Franeker
18
85  Bosch, Jan Dokkum
17
86  Engbrenghof, Andries Franeker
17
87  Siemensma, Peter Bolsward
17
88  Werf, van der Anne Sneek
17
89  Roos, de Oeds Menaldum
17
90  Gillebaard, Andries Heerenveen
17
91  Bergsma, Pieter Gytsjerk
17
92  Groen, Daan Hallum
17
93  Leest, van der Geert Stiens
16
94  Twerda, Tom Putten
16
95  Vries, de Guus Leeuwarden
16
96  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
16
97  Anema, Harke Witmarsum
16
98  Helfrich, Catherinus Grou
16
99  Postmus, Frans Hitzum
16
100  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
16
101  Idzerda, Andries Goutum
16
102  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
15
103  Ridder, de Jan Tolbert
15
104  Bleeker, Henk Harlingen
15
105  Zee, van der Sipke Tzummarum
15
106  Tamminga, Willem Franeker
14
107  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
14
108  Hoogland, Roel Beetgumermolen
14
109  Heeg, Evert Oosterlittens
13
110  Meijer, Jan Hurdegaryp
13
111  Leij, van der Daam Dronrijp
13
112  Feenstra, Sjoerd Dronten
13
113  Stellingwerf, Piet Harlingen
13
114  Herrema, Lou Slappeterp
13
115  Bosch, Lieuwe Tzum
12
116  Goot, van der Age Goënga
12
117  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
12
118  Braaksma, Hielke Emmen
11
119  Wortman, Joop Joure
11
120  Grijpstra, Simon Sebaldeburen
11
121  Groot, de Rienk Leeuwarden
11
122  Houwer, Jan Bolsward
11
123  Schaaf, van der Durk Stiens
10
124  Sybesma, Anne Akkrum
10
125  Koster, Sikke Dokkum
10
126  Miedema, Anno Stiens
9
127  Steegstra, Meint Ferwerd
9
128  Harkema, Tsjeard Spannum
9
129  Zee, van der Siebe Lelystad
9
130  Meijer, Lieuwe Minnertsga
8
131  Oudendag, Johannes Arum
8
132  Weg, bij de Gerrit Harlingen
8
133  Haan, de Ieme Makkum
8
134  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
7
135  Mulder, Henk Dronryp
6
136  Meulen, van der Marten Leeuwarden
6
137  Koopmans, Germ Aldtsjerk
6
138  Boelens, Willem Hurdegaryp
5
139  Zijlstra, Roel Menaldum
5
140  Jong, de Jan Dronryp
5
141  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
5
142  Span, Albert Koarnjum
4
143  Hoekstra, Jan Leeuwarden
4
144  Velsma, Jelle Tzummarum
4
145  Volbeda, Jan Sexbierum
4
146  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
4
147  Wierstra, Douwe Holwerd
3
148  Hoekstra, Geert Joure
3
149  Buwalda, Lykele Emmen
3
150  Schaap, Joost Tirns
3
151  Anema, Douwe Nes (D)
2
152  Idema, Wybe Gytsjerk
2
153  Faber, Geert Minnertsga
2
154  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
2
155  Bekema, Johan Bolsward
2
156  Kooistra, Catrinus Goënga
2
157  Zijlstra, Piet Franeker
2
158  Goudberg, Jouke Katlijk
2
159  Wartena, Riens Burgum
2
160  Ploeg, van der Johannes Franeker
2
161  Hoitenga, Wibe Boazum
2
162  Boersma, Jappie Sneek
1
163  Bootsma, Joop Reahûs
1
164  Wiglema, Dirk Leeuwarden
1
165  Woud, van der Jan Goutum
1
166  Veen, van der Rinze Koarnjum
1
167  Porte, Willem Oudehorne
1
Scroll naar boven