Keatsen 55+

Einduitslag 2015

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Houwer, Jan Bolsward
52
Veldman, Bert Bolsward
51
Boorsma, Jan Menaldum
48
Dijkstra, Albert Harlingen
47
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
47
Otter, Gerrit Goutum
45
Wiersma, Eeltje Berltsum
42
Veenstra, Jan Apeldoorn
42
Jong, de Bert Drachten
40
10  Bergsma, Marten Reduzum
39
11  Groot, de Piet Midlum
38
12  Jong, de Jan Menaldum
38
13  Palsma, Heinz Sexbierum
38
14  Sikkema, Kees Dronten
37
15  Broersma, Oeds Witmarsum
37
16  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
37
17  Althof, Auke Dongjum
36
18  Sikkema, Johan Emmeloord
36
19  Smit, Theo Franeker
35
20  Mosselman, Ale Goutum
35
21  Veen, van der Johan Gytsjerk
35
22  Goudberg, Jelle Franeker
35
23  Kuipers, Freek Drachten
35
24  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
35
25  Limburg, Bart Wolvega
34
26  Overal, Sjirk Oldenbroek
33
27  Hallema, Germ Jorwert
33
28  Jousma, Wim Tietjerk
33
29  Baarda, Anne Menaldum
32
30  Meijer, Lieuwe Minnertsga
32
31  Stienstra, Ynze Baaium
32
32  Seerden, Rein Sneek
31
33  Meer, van der Martinus Witmarsum
31
34  Vries, de Henk IJlst
31
35  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
31
36  Wassenaar, Siete Minnertsga
31
37  Roos, de Oeds Menaldum
31
38  Berkepas, Siep Balk
30
39  Vries, de Willem Franeker
30
40  Voogd, Gerard Harlingen
30
41  Porte, Henk Leeuwarden
30
42  Vries, de Teade Franeker
30
43  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
29
44  Velstra, Oeltsje Idaerd
29
45  Bootsma, Henk De Knipe
29
46  Terpstra, Leendert Sneek
28
47  Bootsma, Jan Wommels
28
48  Jousma, Bouke Menaldum
27
49  Koops, Reinder Emmen
27
50  Anema, Harke Witmarsum
27
51  Herrema, Sjouke Hoorn
27
52  Heeg, Evert Oosterlittens
27
53  Hoekstra, Jan Gytsjerk
27
54  Bergsma, Pieter Gytsjerk
26
55  Wortman, Joop Joure
25
56  Broersma, Douwe Midlum
25
57  Lei, van der Eddy Leeuwarden
25
58  Kramer, Anne Sneek
25
59  Kuipers, Roel Koarnjum
25
60  Koster, Teake Harlingen
25
61  Brouwer, Anne Wommels
23
62  Bierma, Piet Dronten
23
63  Leij, van der Daam Dronrijp
23
64  Idzerda, Andries Goutum
23
65  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
23
66  Bosgraaf, Piet Drachten
23
67  Kamstra, Durk Franeker
22
68  Postmus, Frans Hitzum
22
69  Sybesma, Anne Akkrum
22
70  Hoekstra, Geert Joure
22
71  Siemensma, Peter Bolsward
22
72  Nijdam, Hein Franeker
22
73  Dijkstra, Anne Leeuwarden
22
74  Boonstra, Wieger Heerenveen
22
75  Zondervan, Jaap Menaldum
21
76  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
20
77  Rienks, Rienk Beetgumermolen
20
78  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
20
79  Bouma, Pieter Joure
20
80  Wiersma, Dirk Marssum
20
81  Noordbruis, Henk Marssum
20
82  Oudendag, Johannes Arum
19
83  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
19
84  Gillebaard, Andries Heerenveen
19
85  Vries, de Guus Leeuwarden
18
86  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
18
87  Tigchelaar, Nanne Achlum
18
88  Ridder, de Jan Tolbert
17
89  Oudendag, Harry Sneek
17
90  Zee, van der Siebe Lelystad
17
91  Zijlstra, Piet Franeker
17
92  Spoelstra, Jan Franeker
17
93  Jong, de Jan Dronryp
16
94  Scholten, Koop De Wylgen
16
95  Hoitenga, Wibe Boazum
16
96  Weiland, Hendrik Koarnjum
16
97  Herrema, Lou Slappeterp
15
98  Steegstra, Meint Ferwerd
15